Ruggedised ska bidra till mer uthållig stadsutveckling

Alltför många pilotprojekt inom stadsutveckling startas – för att sedan avstanna när projektet är slut. Smart Cities-projektet Ruggedised vill ändra på detta och skapa en manual för hur projekten ska kunna fortsätta utvecklas.

Varje år startas ett stort antal pilotprojekt i europeiska städer inom ramen för EU:s Smart Cities-projekt. Smart Cities-initiativet är ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Problemet är att när projekttiden är slut så händer det sällan något mer inom pilotprojekten, och de resultat som kommit ut är så småskaliga att de inte gör någon större skillnad.

– Vi har sett det här gång på gång, och det har blivit tydligt att det sällan är de tekniska lösningarna i pilotprojekten som inte fungerar, utan det är snarare de icketekniska faktorerna som förhindrar att projekten kan tas vidare i större skala. Det kan till exempel vara socioekonomiska faktorer, snårig lagstiftning, budgetproblem och svårigheter med politiska frågor, säger Håkan Perslow, projektledare på RISE Samhällsbyggnad och arbetspaketledare i Ruggedised.

I Ruggedised kommer fokus därför att ligga på de icketekniska faktorerna, och på att testa och komma fram till lösningar på hur man på bästa sätt skalar upp Smart City-lösningar. Inger-Lise Svensson, RISE Samhällsbyggnad, leder arbetet med att göra analyser av möjliga scenarion gällande städers energisystem:

– Eftersom utvecklingen går mot ett samhälle med fler elbaserade fordon, så är det viktigt att titta på energisystemet och vilka påfrestningar det kan behöva i framtiden. Vi kan ju absolut introducera pilotprojekt där städer går över till eldrivna bussar, men systemet måste ju också tåla många fler elfordon än vad vi har i dagsläget, särskilt som också privatbilismen med elbilar ökar. Vi måste också tänka på att elen kan produceras på andra sätt än idag, säger hon.

De tre så kallade Lighthouse-städerna som deltar i Ruggedised; Umeå, Glasgow och Rotterdam, har alla gett uttryck för att det är svårt att bryta det vanliga sättet att arbeta på, och att det är en utmaning att få folk att våga tänka på ett nytt sätt. Håkan Perslow tror dock att framtiden ser ljus ut:

– Hela arbetet vi gör är ett stort förberedelsearbete för hur städerna ska kunna ta sina pilotprojekt vidare. Vi skriver helt enkelt manualen nu!

För mer information, kontakta:

Håkan Perslow, RISE Samhällsbyggnad hakan.perslow@ri.se

Inger-Lise Svensson, RISE Samhällsbyggnad, inger-lise.svensson@ri.se

Läs mer om Ruggedised: www.ruggedised.eu

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera