Sågspån, bark och lignin blir nya hållbara produkter

Green Bioraff Solutions är ett treårigt projekt, som startats med syfte att ta fram nya hållbara produkter gjorda av restprodukter från skogsindustrin. Projektet är uppdelat i tre delar, där man ur sågspån och fiberslam ska producera nedbrytbar plast, ur lignin producera aktivt kol samt att från bark producera skum för konstruktionsmaterial.

 – Green Bioraff Solutions är ett lovande finsk-svenskt forskningsprojekt i vilket vi drar nytta av erfarenheterna och resultaten från det nyligen avslutade projektet Bioraff Botnia, säger Tina Asplund, Chydenius och projektledare för Green Bioraff Solutions.

De tre forskningsprojekten som inryms i Green Bioraff Solutions kommer alla att titta på hur man mest effektivt utnyttjar delar av trädet eller sidoströmmar som råvara. Sågspån är en biprodukt från sågverken och har hittills mest utnyttjats som energi. I ett delprojekt kommer sågspån, liksom fiberslam, att via enzymatisk hydrolys, fermentering och kemisk katalys omvandlas till mjölksyra. Den kommer i sin tur att konverteras till PLA som är en återvinningsbar och nedbrytbar bioplast.

I ett annat delprojekt kommer aktivt kol för användning i industriella processer och vattenrening att framställas från lignin. Det sker via termokemisk karbonisering av hydrolyslignin, som är en sidoström från bioraffinaderier.

Bark utgör en betydande restprodukt vid sågverk och massabruk och är därför en intressant råvara. I det tredje delprojektet kommer tanniner att extraheras och separeras ur bark för tillverkning av skum för användning i konstruktionsmaterial.

Projektpartners är Karleby universitetscenter Chydenius, som leder projektet och Centria yrkeshögskola i Finland, samt RISE Processum i Sverige. Dessutom finns ett flertal industriföretag med som intressenter i projektet.

– Vårt gränsöverskridande projekt är ett bra exempel på hur kompetenser och pilotutrustningar på båda sidor om Bottenviken utnyttjas för gemensamma mål. Det är både effektivt och kommer att göra nytta för både svenska och finska företag, säger Tina Asplund.

Ett av de industriföretag som finns med som intressent i Green Bioraff Solutions är Polarbröd.

– Polarbröd är femte generationens familjeföretag och vi jobbar med målsättningen att nå full hållbarhet, där förpackningen är en viktig del. Ett steg på vägen är att vi i år gått över till sockerrörspåsar som till 86 % är förnybara, men det finns mer att göra. Här är Green Bioraff Solutions ett intressant projekt för framtiden, säger Anders E Johansson, Vd i Polarbröd AB.       

Green Bioraff Solutions finansieras av Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020(ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge), Österbottens Förbund, Region Västernorrland, Centria, Chydenius och RISE Processum. Hela projektet omfattar ca 1,6 miljoner euro på tre år.

Presskontakter:

Tina Asplund, projektledare, Chydenius. Tel. +358 400 179 604, email: tina.asplund@chydenius.fi

Yvonne Söderström Nordin, RISE Processum. Tel 010-516 67 65, email: yvonne.soderstrom@processum.se

Om oss:

Chydenius Karleby universitetscenter Chydenius är en fristående institution som tillhör Jyväskylä universitet. Verksamheten vid Karleby universitetscenter Chydenius grundar sig på ett samarbetsavtal mellan avtalsparterna Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Karleby stad, Mellersta Österbottens förbund, Jakobstads stad, Kaustby ekonomiska region, Kannus stad, Chydenius-Institutets garantiförening och Mellersta Österbottens högskoleförening. Enligt avtalet fungerar universitetscentret som en gemensam enhet för universiteten i Jyväskylä, Uleåborg och Vasa, även om det administreras av Jyväskylä universitet. Chydenius har ungefär 100 anställda. Forskningsområdena omfattar bland annat materialkemi och processkemi.

www.chydenius.fi/sv.

Centria Research and Development är en separat enhet inom Centria University of Applied Sciences. Syftet är att utveckla kunskap för företag och organisationer för att stärka deras verksamhet och konkurrenskraft. Målet är att ge och skapa ny kunskap, kompetens och teknologi för lokala verksamheter och industrier. Forskningsverksamheten tätt knuten till undervisningen vilket gör att Centrias studenter drar nytta av en lärande miljö baserad på ett verkligt arbetsliv. Centria University of Applied Sciences har i sin forskningsavdelning runt etthundratio anställda och årligen pågår omkring åttio FoU-projekt.

www.centria.fi

RISE Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Processum är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi. Processums huvudkontor finns i Örnsköldsvik. I december 2017 etablerades även ett kontor i Sundsvall.

www.processum.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar