BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018/2019

Report this content

Fjärde kvartalet klart bättre än föregående år, men helårsresultatet ej tillfredställande

FJÄRDE KVARTALET JUNI 2019 – AUGUSTI 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 236,2 Mkr (245,6), en minskning med -9,4 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med +0,7 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,4 procent (47,9), en minskning med 2,5 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 5,8 Mkr (-4,6), en ökning med 10,4 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr (-6,1), en ökning med 7,2 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,01 kr (-0,04)
 • Antalet butiker uppgick till 115 jämfört med 124 butiker föregående år

 RÄKENSKAPSÅRET september 2018 – AUGUSTI 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 850,0 Mkr (886,0), en minskning med 36,0 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker var i nivå med föregående år
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,3 procent (53,1), en minskning med 0,8 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev -10,2 Mkr (19,0), en minskning med 29,2 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -29,2 Mkr (2,1), en minskning med 31,3 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,2 kr (0,01)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Under september har Venue Retail Group framgångsrikt lanserat en helt ny serie resväskor under det egna varumärket A-TO-B. Detta är en del i att stärka positionen på marknaden, öka andelen egna varumärken och därmed förbättra lönsamhet.
 • Under kvartalet har tre Rizzobutiker stängts, Sickla i Stockholm, Frölunda Torg i Göteborg och Forumgallerian i Uppsala – i enlighet med den förändrade affärsmodellen för bolagets skoverksamhet. Totalt sett är nu 8 av kedjans 14 butiker stängda. Detta har påverkat försäljning negativt under kvartalet jämfört med föregående år.
 • Ombyggnationerna av NK i Stockholm och Göteborg har även de påverkat försäljningen negativt med drygt 20 MSEK under hela verksamhetsåret. NK Travel Essentials i Stockholm nyöppnade den 10 september och Herrskor i Stockholm öppnar under november – därefter är samtliga fem avdelningar i Stockholm och Göteborg helt färdigställda.
 • Venue Retail Group har sedan 29 juni 2019 ett tilläggsavtal till de låneavtal som bolaget har med banken. Tilläggsavtalet löper ut den 31 oktober 2019, varvid Bolaget återgår till tidigare låneavtal. Vid tidpunkten för bokslutskommunikéns avgivande pågår en nära dialog med bolagets kreditgivare avseende omförhandling av tilläggsavtalet.

VD-kommentar till utvecklingen

Venue Retail Groups tidigare vidtagna åtgärder börjar ge effekt, vilket vi kan se i det fjärde kvartalet. Den jämförbara försäljningen ökar med +0,7 procent, så också lönsamheten jämfört med föregående år. För helåret når den jämförbara försäljningen samma nivå som 2017/2018. Det innebär att vi försäljningsmässigt presterar bättre än marknaden, enligt HUIs statistik för Kläder (-2,2%) och Skor (-5,2%).

För helåret är resultatutvecklingen givetvis ej tillfredsställande. Den förändringsresa som bolaget genomgår har påverkat både försäljning och resultat negativt. Avvikelsen förklaras främst av att vi under året har byggt om samtliga fem avdelningar på NK som tillsammans med den totala ombyggnationen av varuhusen i Stockholm och Göteborg påverkat försäljning negativt med drygt 20 MSEK. I tillägg har de genomförda nedläggningarna av ett antal Rizzobutiker samt av mindre och olönsamma butiker i Norge också bidragit till lägre försäljning. Den lägre marginalen förklaras av ett högre kampanjtryck på marknaden främst under fjärde kvartalet.

Det positiva är att vårt åtgärdsprogram nu ger effekt och för det fjärde kvartalet överträffar vi föregående års resultat med +10,4 MSEK, främst drivet av lägre kostnader. Mer konkret har det inneburit att vi stängt 13 butiker, vi har effektiviserat och minskat timmar i butik och vi har dragit ned på overheadkostnader.

Vår strategi ”färre men värre” med fokus på online och större butiker har visat sig vara rätt, då det med tydlighet driver försäljning och ger ökad lönsamhet. Vi har en positiv utveckling i dessa enheter, där online växer kraftigt med drygt 40% och levererar ett positivt resultat. Detta gäller även våra större och uppdaterade butiker inom Accent, Morris och Rizzo. Vi förväntar oss samma positiva utveckling av våra avdelningar på NK, nu när ombyggnationerna snart är klara.

Vi arbetar målmedvetet med att förstärka vårt kunderbjudande genom starka leverantörs-samarbeten och våra egna varumärken. Under september lanserade vi ett helt nytt koncept med resväskor under varumärket A-TO-B – lanseringen är en succé! Varumärket och produkterna har redan tagit en framskjuten position i vårt kunderbjudande – ”The Scandinavian way of traveling”.

Förändringen inom retail går fort, men vi startade tidigt bolagets förändringsarbete. Sammantaget har vi nu en kraftigt växande online-verksamhet, ett anpassat och delvis uppdaterat butiksnät och en stark varumärkesportfölj med god andel egna varumärken. Detta tillsammans med en lägre kostnadsmassa är vi mer anpassat till dagens nya retail-format. Förändringresan är inte färdig, men vi vågar påstå att vi har kommit långt.

Stockholm oktober 2019

Jonas Ottosson
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 08.00 CET.

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar