Bokslutskommuniké 2020/2021

Report this content

Ett mycket tufft år har avslutats och ett nytt med förhoppningar om återhämtning har inletts

FJÄRDE KVARTALET JUNI 2021 – AUGUSTI 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 122,3 Mkr (140,2), en försämring med 17,9 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker försämrades med 11 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,4 procent (44,1), en förbättring med 1,3 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -6,1 Mkr (-8,7 Mkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till -37,0 Mkr (-47,4), en förbättring med 10,6 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,32 kr (-0,33)
 • Antalet butiker uppgick till 94 jämfört med 101 butiker föregående år

 RÄKENSKAPSÅRET september 2020 – AUGUSTI 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 433,4 Mkr (630,4), en försämring med 197,0 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker försämrades med 30 procent under räkenskapsåret
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,0 procent (48,3), en försämring med 5,3 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 14,8 Mkr (-7,3), en förbättring med 22,1 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -101,9 Mkr (-138,7), en förbättring med 36,8 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,89 kr (-0,96)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 23 mars 2021 beviljades Rizzo Group företagsrekonstruktion. Som rekonstruktör utsågs Erik Selander, Advokatfirma DLA Piper. Rekonstruktionen kan som längst pågå i 12 månader. Den 27 september beviljades Bolaget en tredje rekonstruktionsperioden av maximalt fyra perioder. Bolaget måste, om man behöver, ansöka om en sista period senast 23 december i år. Det här är den andra företagsrekonstruktionen som Bolaget genomgår. Ackordet vid den första rekonstruktionen vann laga kraft den 9 oktober 2020, varvid rekonstruktionen avslutades. Den nya företagsrekonstruktionen är till stor del en effekt av stora försäljningstapp i samband med den pågående Coronapandemin i Sverige och Norge, restriktioner kopplat till pandemin samt att statliga stöd och anstånd försenats eller inte varit tillräckliga för att täcka Bolagets effekter från inkomstbortfallet. Bolaget har sedan pandemin bröt ut i mars 2020 tappat ca 365 Mkr i försäljning på årsbasis. Bolaget ser nu att kunderna börjar återkomma och att försäljningen därmed återhämtar sig successivt. Bolaget är i väsentlig utsträckning beroende av att konsumenter och konsumtionen snabbt återgår till det normala. Det är svårbedömt hur lång tid det tar innan Bolaget är tillbaka på normala försäljningsnivåer.
 • I samband med den nya företagsrekonstruktionen meddelade bolagets bank att befintliga krediter inte kommer att sägas upp under tiden för företagsrekonstruktion.
 • Den 23 april i år ansökte och beviljades bolagets helägda dotterbolag Rizzo International AB företagsrekonstruktion. Som rekonstruktör har Erik Selander, Advokatfirma DLA Piper, utsetts av Stockholms tingsrätt. Rekonstruktionen kan som längst pågå i 12 månader. Det är den första företagsrekonstruktionen som dotterbolaget genomgår.
 • Koncernen gjorde en större ackordsvinst i samband med den första rekonstruktionen hösten 2020. Utöver det har omkostnaderna minskats med ca 100 Mkr. I november 2020 tillfördes bolaget ca 95 Mkr i en nyemission. Nyemissionen, tillsammans med ackordsvinst och kostnadsbesparingar, bedömdes då vara fullt tillräckligt för bolagets fortlevnad. Bolaget var trots de genomförda åtgärderna ekonomiskt chanslöst att klara av det extremt stora tappet i försäljning i samband med den andra pandemivågen.
 • Under början av året var ett stort antal av koncernens norska butiker stängda under vissa perioder, till följd av Coronarestriktioner i Norge. Sedan i början av maj har dessa butiker varit öppna. Som mest var 21 av 33 butiker stängda. Under 2020 var samtliga Morrisbutiker stängda 23 mars-20 april, till följd av pandemin.
 • Bolagets styrelse beslutade den 22 juni, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 november 2020, om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 1 juli 2021 innebärande att tio (10) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen avser bolagets samtliga aktieslag, inklusive bolagets aktier av serie B vilka är föremål för handel på Nasdaq Stockholm.
 • Den 23 juni hölls första kontrollstämman för Rizzo Group AB. Stämman fattade beslut om fortsatt drift. På samma stämma fattades beslut om att ingå ett avtal med Global Corporate Finance (GCF), om att via nyemissioner få tillgång till upp till 6 MUSD under 30 månader. Enligt avtalet kan bolaget ensidigt påkalla investeringar i utbyte mot aktier av serie B i bolaget till en teckningskurs om 1 kr per aktie.
 • Den 22 juni 2021 ingick Bolaget ett finansieringsavtal med Archelio Capital AG om ca 12,2 Mkr, enligt vilket Rizzo Group äger ensidigt rätt att som återbetalning påkalla kvittning av lånet i utbyte mot aktier av serie B i bolaget till en teckningskurs om 1 kr per aktie (efter den omvända spliten). Den 13 oktober 2021 meddelade Bolaget att man genomfört nyemission i syfte att kvitta lånet.
 • Den 28 september 2021 ingick Bolaget ett låneavtal med Zenith Management AB på 30,0 Mkr, enligt vilket Rizzo Group äger ensidigt rätt att som återbetalning påkalla kvittning av lånet i utbyte mot aktier av serie B i bolaget till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie inom 2 år.
 • Efter kvartalet har den tillfälliga butiken i Fältöversten stängts, det skedde i september.

VD-kommentar till utvecklingen

Verksamhetsåret 2020/2021 går till historien som koncernens i särklass mest utmanande år sedan bolagets start i början av 1900-talet! Pandemin tog återigen stryptag på oss i oktober 2020 genom nya restriktioner och trots allas förhoppningar om en nedgång så fortsatte eländet under hela första halvåret 2021. Först under andra delen av juni kunde vi börja känna en ökad optimism och äntligen kund vi börja se att fler konsumenter vågade sig ut för att göra inköp i fysiska butiker.

Rizzo Groups affärskoncept med att sälja resväskor, väskor, skor och handskar – har i alla mätningar visat sig tillhöra gruppen av företag som drabbats allra hårdast av en låg efterfrågan. Ingen av våra produktkategorier har på något sätt varit nödvändiga att köpa under den här eländesperioden. Konsekvensen blev att trots en väl genomförd rekonstruktion under perioden slutet av 2019 och till mitten av oktober 2020, kunde vi inte finna någon annan lösning än att den 23 mars 2021, åter ansöka om en företagsrekonstruktion. Med nästan en halvering av omsättningen sedan pandemin spreds över världen och trots väldigt stora kostnadssänkningar – blev det omöjligt att hitta någon annan väg för vår överlevnad.

I skrivande stund, i mitten av oktober 2021, ser vi att pandemin har släppt sitt grepp och att konsumenterna på allvar är på väg tillbaka ut för att handla. Resandet tar fart och efterfrågan på resväskor, jobbväskor, ryggsäckar men även skor, ökar i en bra takt.

Vår utmaning under dessa två extrema år är att vi har tvingats finansiera vår dagliga drift med att i stor utsträckning sälja ner vårt lager. Vår största utmaning är därför nu att kunna bygga upp varulagret och få in det sortiment som kunden efterfrågar. Begreppet ”moment 22” är flitigt använt i vårt fall, då konsekvenserna av att vara i rekonstruktion är att vi måste betala våra varuinköp i enlighet med kontantprincipen. Det ställer stora krav på likviditeten, samtidigt som det i och med pandemin har uppstått logistikproblem och viss varubrist. Vi är inte ensamma om att ha drabbats av detta, dvs brist på varor till följd av stängda fabriker i Asien och kraftigt ökade fraktkostnader. Vi försöker hitta produkter närmare våra hemmamarknader, men tvingas även att höja konsumentpriserna på vissa produkter.

Vi har gjort besparingar på mer än 100 Mkr de senaste två åren – vi har nu en sund plattform och en infrastruktur med butiker och e-handel som ger goda förutsättningar för att framåt bygga ett lönsamt bolag.

Runt ”hörnet” väntar en ökad efterfrågan på resväskor, väskor, skor och handskar. Vi behöver nu fullfölja vår strategiplan till 100% där vi idag kan säga att vi knappt har haft möjligheten att genomföra mer än 50% med rådande förutsättningar.

Vår stora tillgång är alla duktiga medarbetare som i rejäl motvind har krigat sig igenom alla de senaste åren av utmaningar, som visar engagemang och viljan att det faktiskt kommer sol efter regn. Vi lägger nu de extrema åren 2020 och 2021 bakom oss och bedömer att vi både ska ta oss ur rekonstruktionen och att vi ska kunna både finansiera och få till den lönsamhet som förstås är helt nödvändig för en fortsatt existens.

Stockholm oktober 2021

Lars Fins
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Lars Fins försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 08.00 CET.

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar