DELÅRSRAPPORT Q1 SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

Report this content

full fart mot nytt butikskoncept – trots pandemi och restriktioner!

fÖRSTA KVARTALET SEPTEMBER 2020 – NOVEMBeR 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 134,8 Mkr (190,5) en minskning med 55,7 Mkr 
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 29,3 procent under kvartalet 
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9 procent (54,4), en minskning med 9,5 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 81,0 Mkr (17,7). 
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,3 Mkr (-17,0), en ökning med 66,3 Mkr. 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,04 kr (-0,12)
 • Antalet butiker uppgick till 101 jämfört med 114 butiker föregående år

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 21 september 2020 beslutade styrelsen för Rizzo Group AB om en nyemission av B-aktier motsvarande cirka 94,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Den 13 november meddelade bolaget att företrädesemissionen blivit fulltecknad. Bolaget genomförde samtidigt en riktad emission till nyckelpersoner, den tecknades ca 21 procent (ca 2,1 MSEK).
 • Aktien som varit handelsstoppad sedan den 23 mars 2020 öppnades upp för handel i oktober.
 • Rizzo Group som varit i företagsrekonstruktion sedan 20 november 2019 ingav den 25 augusti 2020 ansökan om offentligt ackord till Stockholms Tingsrätt. Ackordsförhandling hölls den 18 september och Stockholms Tingsrätt fastslog samma dag Rizzos framlagda förslag. Ackordet vann laga kraft den 9 oktober 2020, vilket beslutades på möte den 13 oktober 2020 och företagsrekonstruktionen är därmed avslutad. De av tingsrätten fastställda ackordsvillkoren innebär att Bolagets ackordsborgenärer kommer erhålla betalning för hela fordringsbeloppet upp till 2 000 kronor samt betalning av 25 procent av överskjutande belopp. Ackordsvinsten uppgår till 102,6 MSEK.
 • Rizzo Group upprättade under året en kontrollbalansräkning, då misstanke fanns om att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalans-räkningen, vilken har granskats av Bolagets revisor, bekräftade misstanken. I samband med ordinarie bolagsstämma den 18 december 2020 hölls även kontrollstämma 2. Mot bakgrund av den framlagda kontrollbalansräkningen som utvisade att det inte längre föreligger någon kapitalbrist fattade stämman beslut om fortsatt drift.
 • Den pågående Coronapandemin (COVID19) fortsätter att påverka Rizzo Groups försäljning påtagligt negativt. De utökade restriktionerna har kraftigt minskat kundtillströmningen till bolagets butiker i Sverige och Norge. Det har även inneburit ett klart högre kampanjtryck och prisaktiviteter som påverkat marginalen på ett ofördelaktigt sätt. Omfattningen av COVID19 samt hur det fortsatt kommer att påverka Rizzo är svårbedömt.
 • Efter kvartalet har 12 Accentbutiker i Sverige och 8 Morrisbutiker ställts om till det nya butikskonceptet. I Sverige byter de omställda butikerna namn till Rizzo och i Norge fortsätter butikerna verka under namnet Morris. Sedan tidigare var fyra pilotbutiker omställda till det nya konceptet, vilket gör att 24 av koncernens ca 100 butiker nu är omställda.
 • Den 25 januari 2021 meddelade Rizzo Group att för att ytterligare öka tempot inför lanseringen av nya Rizzo i Sverige och nya Morris i Norge – görs justeringar i ledningen. I samband med detta lämnar Bolagets digitala chef för andra uppdrag – som varit engagerad i bolaget på konsultbasis.
 • I slutet av januari 2021 införde Norge ytterligare restriktioner i Oslo-området. Det har påverkat Morris genom att 15 butiker sedan 23 januari hålls stängda.
 

VD-kommentar till utvecklingen

Första kvartalet blev ännu ett extraordinärt kvartal för koncernen. Den 13 oktober gick vi ur företagsrekonstruktionen och under första delen av november genomfördes en nyemission på ca 95 MSEK. Vår planerade nysatsning med att bygga om alla våra butiker till ett nytt butikskoncept startades upp enligt plan. Samtidigt kunde vi åter konstatera att pandemin tog ny fart och våg två skapade snabbt omfattande restriktioner i princip from samma vecka som vi hade fått vår nyemission in på kontot.

För perioden september-oktober nådde vi en försäljning strax under förväntan och där vi som så många andra började att återfå trafiken in i våra butiker. Under november förändrades allt väldigt snabbt och vi fick se samma nedstängningseffekter som under vintern/våren. Under mina dryga 30 år inom detaljhandeln har jag aldrig stött på problem som vare sig jag själv eller någon annan av mina medarbetare – inte har kunnat lösa och påverka. För vår del hade en total nedstängning under ett antal veckor varit bättre då våra produkter inte är av någon direkt nödvändighetsklassning och att vi hade fått ekonomiskt stöd för en stängning. Att tvingas ha öppet trots att kundtrafiken varit mer än halverad – samtidigt som vi inte haft möjlighet att permittera personalen fullt ut då vi måste ha bemanning i butikerna – har varit svårt att acceptera. Samtidigt utropas budskapet om att ”handla Online” i både radio och TV. Att svenska myndigheter inte ens uppmanar oss satt ”handla Online från svenska företag” – det tyder på bristande empati och förståelse för 100 000-tals anställda i landets alla kedjor och butiker inom handeln. 

Kvartalet är förstås en besvikelse även om vi har planerat för ett krävande första halvår. (september-februari). Vi lider fortsatt av vissa störningar i varuförsörjningen från rekonstruktionsperioden. Vi har 6–12 månaders leveranstider på stora delar av vårt sortiment och pandemin gör det ännu svårare att få fram produkter. Det är framför allt frakterna från Asien som blivit både fördyrade och försenade – samtidigt som världens produktion har dragit ner. I normala fall finns det partier att köpa men nedstängningar av fabriker och allmän försiktighet gör att det inte finns något att köpa med kort varsel. 

Försäljningen under kvartalet, jämförbara enheter, minskar -22,0% mot föregående år, att jämföra med marknaden (HUI:s stilindex) för kvartalet på -29,8% för Skor och -17,5% för Kläder. Försäljningen påverkas hårt av COVID19 och tillkommande restriktioner i både Sverige och Norge. Vårt resesortiment är det som påverkats mest negativt under pandemin. Ett högt kampanjtryck påverkar dessutom marginalen negativt och därmed även resultatet. 

Vi har samtidigt ökat takten i att bygga om våra Accent och Morris butiker till vårt nya koncept. T.o.m november har vi byggt om 24 av våra 100 butiker. Det är glädjande att vi kan bygga så snabbt och effektivt och målbilden att alla våra butiker ska vara i nytt koncept from i slutet av mars månad – kvarstår. 2021 ska bli ett bra år för Rizzo Group och vi hoppas som alla andra på att pandemin klingar av under de första månaderna och att vi inför vår lansering i slutet av mars – ska ha återfått majoriteten av kundtrafiken. Ingenting är omöjligt - bara olika svårt!!

Stockholm januari 2021

Lars Fins
VD och Koncernchef


Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Lars Fins försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 kl. 08.00 CET.

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com och www.rizzogroup.se

Taggar: