KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RIZZO GROUP AB

Report this content

Aktieägarna i Rizzo Group AB, org.nr 556540–1493 ("Rizzo Group" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 februari 2023 klockan 15.00 i Rizzo Groups lokaler på Kungsholmstorg 6b, 1 tr, 112 21 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 20 februari 2023, och
 • dels senast onsdagen den 22 februari 2023, anmäla sitt deltagande till Bolaget. Anmälan om deltagande i årsstämman görs via e-post till maria.ryott@rizzogroup.se, alternativt via post till Rizzo Group AB, Box 24085, 104 50 Stockholm. Vid anmälan, vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 20 februari 2023. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 22 februari 2023 kommer dock att beaktas vid framställning av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.rizzogroup.se).

För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per brev till Bolaget på ovan angiven adress senast onsdagen den 22 februari 2023.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 139 115 401, varav 30 aktier av serie A, 139 047 563 aktier av serie B och 67 808 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10) röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 139 115 671. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 14. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
 15. Beslut om valberedningen
 16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Punkt 2, 11, 12, 13 och 15 – Förslag avseende val och valberedning

Valberedningens förslag inför årsstämman har inte blivit färdigställda i sådan tid att de kan inkluderas i kallelsen. Valberedningens förslag kommer så snart det är färdigställt att tillhandahållas på Bolagets kontor samt webbplats inför stämman.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar vid årsstämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.rizzogroup.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf  

* * * * * * *

Stockholm i januari 2023

Rizzo Group AB

Styrelsen

Prenumerera