Kommuniké från extra bolagsstämma i Rizzo Group AB (publ) den 7 oktober 2021

Report this content

STOCKHOLM (7 oktober 2021) - Extra bolagsstämma i Rizzo Group AB (publ) (”Bolaget”) hölls idag den 7 oktober 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission av aktier av serie B riktad till Archelio Capital AG om högst 12 224 363 aktier med en teckningskurs om en (1) krona. Betalning för aktierna ska ske genom kvittning av ett lån från Archelio Capital AG om 12 224 363 kronor som Bolaget upptog den 22 juni 2021.

Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 733 461,785 kronor till totalt högst 7 590 814,488 kronor. Antalet aktier i Bolaget kan efter emissionen totalt uppgå till högst 126 513 574 aktier, fördelat på 30 aktier av serie A, 126 445 736 aktier av serie B och 67 808 aktier av serie C.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: Anders.Arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 18:30 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar