Rekonstruktören för Rizzo Group AB (publ) genomför borgenärsutskick som en del i rekonstruktionen

Report this content

STOCKHOLM (29 mars 2021) – Rekonstruktören för Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller “Bolaget”) genomför borgenärsutskick till Bolagets borgenärer inför borgenärssammanträde.

Som en del i företagsrekonstruktionen avseende Rizzo Group har rekonstruktören, Erik Selander, gjort ett utskick till Bolagets borgenärer innefattande en preliminär rekonstruktionsplan i enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion inför borgenärssammanträde den 12 april 2021.

Utskicket innefattar bl.a. ny finansiell information avseende en icke-reviderad balansräkning för Bolaget per den 28 februari 2021 samt en preliminär översikt över Bolagets tillgångar och skulder per den 23 mars 2021. Dessa presenteras som en del i den formella rekonstruktionsprocessen och biläggs således den preliminära rekonstruktionsplanen. Av den preliminära rekonstruktionsplanen framgår vidare att åtgärderna syftar sammanfattningsvis till att fortsätta genomförandet av befintlig affärsplan och implementeringen av det nya konceptet, utveckla åtgärder som ökar försäljningen samt genomföra kostnadsbesparingar. Dessa åtgärder genomförs bl.a. genom att fokusera på lansering av nya tjänster, behovsanpassat varuinflöde under pandemin, utbilda personal för mer effektiv säljstyrning, minska centrala kostnader genom ökad outsourcing, fortsätta arbetet med att stänga ner de butiker där lönsamhetskravet inte är uppfyllt samt överväga att flytta butiker, vilket kommer att resultera i ytterligare nedskärningar av Bolagets fasta kostnader. Bolagets avsikt är även att erbjuda oprioriterade fordringsägare ett ackord om lägst 25 procent av fordringarnas belopp.

Den preliminära rekonstruktionsplanen utvisar tillgångar om 204 291 626,33 kr, prioriterade skulder om 151 503 278,07 kr, oprioriterade skulder om 92 371 168,09 kr, vilket innebär en preliminär brist om -39 582 819,83 kr. I prioriterade skulder ingår semester- och löneskulder som till viss del kommer att omfattas av ett offentligt ackord.

Borgenärsutskicket biläggs i sin helhet till detta pressmeddelande. 

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 17:30 CEST.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.venueretail.com och www.rizzogroup.se

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com och www.rizzogroup.se

Taggar: