Rizzo Group AB (publ) har idag ansökt om ny företagsrekonstruktion

Report this content

STOCKHOLM (23 mars 2021) – Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller “Bolaget”) meddelar att styrelsen i Bolaget idag har ansökt om ny företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Beslutet baseras på ett kraftigt omsättningstapp till följd av förstärkta restriktioner i samband den andra vågen av COVID fr.o.m. oktober och framåt. Koncernen har som en följd av detta förlorat omsättning om -142 MSEK under perioden november 2020 och februari 2021 jämfört med året innan. Koncernen har sedan pandemin startade tappat försäljning på totalt -345 MSEK (-43%). Koncernen har samtidigt gjort sänkningar av omkostnadsmassan som motsvarar mer än 100 MSEK på årsbasis i besparingar.

Koncernen har sökt och erhållit uppskov för moms och arbetsgivaravgifter om totalt ca 56,2 MSEK, varav ca 26,2 MSEK under 2020 och ca 30,0 MSEK under 2021. Bolaget har vidare korttids permitterat personal under december 2020 - februari 2021. Statliga stödåtgärder har dessvärre försenats i både Sverige och Norge, vilket satt Bolaget i en än svårare situation.  De stöd som nu erbjuds står inte heller i proportion till de förluster som Bolaget lider till följd av restriktionerna. Som meddelats i pressmeddelande från 8 mars 2021 har Rizzo Group drabbats hårt av såväl restriktionerna som påverkat kunders möjlighet att handla i fysiska butiker som av det minskade resandet följt av bland annat inreserestriktioner, eftersom närmare 40% av försäljningen består av resväskor och reseaccessoarer. Trots genomförande av tidigare företagsrekonstruktion, ackord och företrädesemission behöver Bolaget ytterligare tid för att kunna genomföra den nya affärsplanen.

Bolaget meddelade den 13 oktober 2020 om att Stockholms tingsrätts beslut från den 18 september 2020 om fastställande av Bolagets ackordsförslag vinner laga och att företagsrekonstruktionen som pågått sedan den 20 november 2019 därmed kunde avslutas den 13 oktober 2020. Bolaget har framgångsrikt genomfört samtliga åtgärder under förgående rekonstruktionsplan, innefattande bland annat en fulltecknad företrädesemission om ca 94,5 MSEK som beslutades om på extra bolagsstämma den 22 oktober 2020, kostnadsbesparingar och ny affärsplan innebärande organisatoriska förändringar. Bolaget omförhandlade även avtal, däribland ett avtal om bankfinansiering med Nordea, vilket kommunicerades den 21 september 2020. Majoriteten av emissionslikviden om 88 MSEK (netto) från företrädes-emissionen användes till återbetalning till ackordsborgenärer, delvis återbetalning av förvärvslån och upplupna räntor till Nordea samt för att realisera koncernens nya affärsplan. Bolaget har även framgångsrikt utvecklat ett nytt koncept där de två huvudkategorierna väskor och skor samlas i ett och samma koncept. Fram till dagens datum har 59 av koncernens 90 butiker har byggts om under perioden november 2020 – februari 2021 samtidigt som omkostnadsmassan fortsätter att sjunka.

Av Bolagets årsredovisning för helår 2019/2020 publicerad den 27 november 2020 samt av Bolagets delårsrapport för perioden september till november 2020 publicerad den 27 januari 2021 framgår att Bolaget fortsatt att kraftigt minska kostnadsmassan. Bolaget har under 2021 vidare beviljats och erhållit ytterligare uppskov avseende moms och arbetsgivaravgifter i Sverige på 30,0 MSEK. Bolaget har även meddelat att Bolaget kommer att ansöka om förlängning av återbetalningsfristen för tidigare erhållna uppskov under 2020 som förfaller under perioden februari till juni 2020 om 26,2 MSEK. Ytterligare stödåtgärder som har diskuterats av regeringen, såsom korttidspermitterings-, omställnings och hyresstöd, drar ut på tiden och har försenats. Ansökan hos Tillväxtverket om stöd för korttidsarbete 2021 kommer att öppna den 29 mars 2021. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020. Detta innebär att omställningsstödet inte går att beräkna eller att slutföra i nuläget.

Till följd av de hårda restriktionerna innefattande reserestriktioner och minimikvadratmeteryta om 10 kvm/person i butiker, vilket begränsar antalet besökare, och med ständiga uppmaningar att inte besöka butiker meddelade Bolaget dock den 8 mars 2021 att man inför inköpsstopp för varor och tjänster för att kunna prioritera betalningar för beställda och levererade varor och tjänster. Restriktionerna har medfört en kraftigt minskad kundtillströmning till Bolagets butiker i Sverige och Norge samt har inneburit ett klart högre kampanjtryck och prisaktiviteter som påverkat vinstmarginalen och resultatet negativt. Rizzo Group har drabbats hårt av såväl restriktionerna som påverkat kunders möjlighet att handla i fysiska butiker som av det minskade resandet följt av bland annat inreserestriktioner, eftersom närmare 40% av försäljningen består av resväskor och reseaccessoarer. Försäljningstappet för koncernen uppgår sedan pandemins utbrott i mars 2020 till -345 MSEK. De nya restriktionerna som infördes i oktober 2020 träffade Bolagets verksamhet hårdast under november-januari som är årets viktigaste försäljningsmånader med bl.a. Black Friday, Advents-, jul- och nyårshandel. Bolaget bryter därför för närvarande mot dess finansiella åtaganden i bankavtalet med Nordea och Bolaget är i dialog med Nordea om en s.k. waiver från desamma.

Trots att genomförande av åtgärder enligt tidigare rekonstruktionsplan visat god effekt för Bolagets likviditet har Bolaget analyserat såväl likviditetssituationen som bakomliggande orsaker till Bolagets betalningssvårigheter i samband med den fortsatt rådande pandemin och kan konstatera att likviditeten är mycket ansträngd. Försenade stödåtgärder, osäkerhet kring när vaccinering kommer vara genomförd och när pandemin avtar och allt återgår till det normala medför att styrelsen bedömer att ytterligare ett rekonstruktionsförfarande, innefattande ett ackord, med genomförande av nedan nämnda åtgärder behövs och kommer att kunna leda till att verksamheten blir lönsam. Bolagets bedöms ha erforderlig likviditet under rekonstruktionsförfarandet.

Med hänsyn tagen till ovanstående omständigheter har Bolagets styrelse idag beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. För att lösa Bolagets ekonomiska problem ska i huvudsak följande rekonstruktionsåtgärder vidtas inom ramen för företagsrekonstruktionen:

Försäljning:

  • Den i särklass viktigaste åtgärden är att återfå kundtrafiken till butikerna, vilket sammanhänger med att vaccineringen och att pandemin klingar av och att rådande restriktioner avskaffas. Vi kommer under pandemin fokusera på att använda kundklubb och butikerna som huvudmedia för att återfå så mycket kundtrafik som möjligt.
  • Fortsatt genomförande av befintlig affärsplan och framför allt vad gäller lansering av nya tjänster.
  • Omställning av de kvarvarande ca 30 butikerna, där majoriteten består av de norska Morrisbutikerna.

Kostnadsbesparingar i Bolagets butiksnätverk

  • Fortsatt reducering av omkostnader, genom bl.a. ytterligare nedstängningar av butiker i kombination med flytt av butiker.
  • Genomförande av en ny inköpsstrategi med en ökad andel egna varumärken, konsignation och drop ship-lösningar för att minska kapitalbindningen i lager.
  • Utveckling av nya affärer med egna varumärken via nya försäljningskanaler både inom e-handel och andra kanaler.

Effektiviseringar i Bolagets centrala funktioner

  • Outsourca vissa funktioner samt fortsätta att minska på centrala kostnader.

Bolaget har föreslagit advokat Erik Selander från Advokatfirma DLA Piper Sweden KB som rekonstruktör.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@rizzogroup.se


Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 8:50 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.venueretail.com och www.rizzogroup.se

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com & rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar