Rizzo Group AB ansöker om förlängning av rekonstruktionsperioden hos Stockholms tingsrätt

Report this content

STOCKHOLM (22 september 2021) – Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller “Bolaget”) har, som tidigare meddelats, ansökt om och av Stockholms tingsrätt beviljats företagsrekonstruktion. Det senaste beslutet från Stockholms tingsrätt innebär att rekonstruktionen får fortsätta till och med den 23 september 2021, om det inte dessförinnan har begärts att tiden ska förlängas.

Bolaget har idag ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader från Stockholms tingsrätts beslut. Bolagets ansökan om förlängning av rekonstruktionsperioden biläggs detta pressmeddelande och återfinns på Rizzo Groups webbplats (www.rizzogroup.se).

Bolaget har under pågående rekonstruktionsperiod vidtagit flera åtgärder för att skapa en ökad försäljning och minska Bolagets omkostnader och därigenom skapa lönsamhet. Bolaget har däribland fortsatt arbetet med att stegvis genomföra koncernens strategiplan om att ställa om Accentbutikerna till Rizzobutiker, vidtagit åtskilliga marknadsåtgärder för att bättre spegla kundernas efterfrågan, lanserat ett secondhandkoncept i samtliga Rizzobutiker, omförhandlat avtal med leverantör för e-handelsplattformen.

Bolaget har också inlett ett samarbete med Zalando Connected Retail som kommunicerades genom pressmeddelande den 24 juni 2021, varigenom Bolagets butikssortiment blir tillgängligt via Zalando, i syfte att nå fler kunder och generera mer försäljning.

Bolaget har vidare ingått ett partneravtal med fintechbolaget Future of Retail som kommunicerades genom pressmeddelande den 31 augusti 2021. Partnerskapet är en viktig komponent i Rizzo Groups nya supply chain-infrastruktur och koncernen blir därmed mindre känslig för framtida likviditetssvängningar samt minskar kapitalbindningen.

Bolaget har vidare sedan ansökan om företagsrekonstruktion i mars 2021 arbetat intensivt med att stärka sin likviditet genom att ingå avtal om investeringslån och aktieteckningsavtal med Global Corporate Finance som kommunicerades genom pressmeddelande den 27 maj 2021 samt låneavtal om ca 12,2 miljoner kronor med Archelio Capital AG som kommunicerades genom pressmeddelande den 22 juni 2021.

Arbetet med att stärka Bolagets likviditet genom externt kapital pågår alltjämt. Bolaget har vid förlängningsansökans undertecknande pågående diskussioner om likviditetstillskott med finansiärer. Bolaget har fått positivt gehör i dessa diskussioner och förväntar sig att det ska resultera i skriftligt undertecknade avtal inom kort.

Bolaget har erforderlig likviditet för kommande förlängningsperiod förutsatt ovannämnda likviditetstillskott.

Bolaget har noterat en markant ökning av kundtillströmningen till dess butiker och arbetar intensivt med att lansera nya koncept för att bibehålla och utöka denna tillströmning. Även allmänna lättnader i reserestriktioner m.m. har resulterat i en ökad efterfrågan av Bolagets produkter, särskilt inom resesegmentet. Bolagets försäljningssiffror har därmed ökat.  

Slutligen har Bolaget påbörjat arbetet med att ta fram ett ackordserbjudande till borgenärerna. Värdering av varulager och koncerninterna fordringar pågår för närvarande. Det är Bolagets avsikt att skicka ut ett slutligt ackordserbjudande under de kommande tre månaderna.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 8:30 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se.

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media