Rizzo Group ansöker om förlängning av rekonstruktionsperioden hos Stockholms tingsrätt

Report this content

STOCKHOLM (22 juni 2021) – Rizzo Group AB (“Bolaget”) har, som tidigare meddelats, ansökt om och av Stockholms tingsrätt beviljats företagsrekonstruktion. Det senaste beslutet från Stockholms tingsrätt innebär att rekonstruktionen får fortsätta till och med den 23 juni 2021, om det inte dessförinnan har begärts att tiden ska förlängas.

Bolaget har idag ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader från Stockholms tingsrätts beslut. Bolagets ansökan om förlängning av rekonstruktionsperioden biläggs detta pressmeddelande/återfinns på Bolagets webbplats (www.venueretail.com).

Bolaget har under rekonstruktionens genomförande vidtagit flera åtgärder för att lösa de ekonomiska problemen i syfte att uppnå lönsamhet. Däribland med framgång genomfört hyresförhandlingar med ett antal fastighetsägare gällande hyressänkningar och rabatter. Fastighetsägarna har även bidragit med investeringsstöd, vilket har medfört att Bolaget kunnat slutföra implementeringen av det nya affärskonceptet i Bolagets 4–5 kvarvarande Accent butiker i Sverige. Vidare har Bolaget vidtagit marknadsåtgärder i syfte att öka försäljningen i butik. Beträffande personalstyrkan har Bolaget avslutat alla sina avtal med tidigare konsulter och övergått till att genomföra allt inom marknadsföring och kommunikation internt. Bolaget har även startat ett antal nya tillväxtprojekt och utvalda aktiviteter som syftar till att förbättra Bolagets tillväxt och lönsamhet inför det kommande räkenskapsårsskiftet den 1 september 2021.

Utöver det ovan angivna har Bolaget under rekonstruktionsperioden ingått ett investerings- och aktieteckningsavtal med Global Corporate Finance som kommunicerades genom pressmeddelande den 27 maj 2021, enligt vilket Bolaget äger ensidigt rätt att påkalla investeringar i utbyte mot aktier av serie B i Bolaget, i olika trancher genom riktade nyemissioner, motsvarande maximalt 6 miljoner USD under en period om 30 månader. Avtalet är villkorat av aktieägarnas godkännande vid bolagstämma i Bolaget som hålls imorgon den 23 juni 2021 genom poströstning.

Vidare har Bolaget ingått ett låneavtal om ca 12,2 miljoner kronor med Archelio Capital AG som kommunicerades genom pressmeddelande tidigare idag den 22 juni 2021, enligt vilket Bolaget äger ensidig rätt att som återbetalning påkalla kvittning av lånet i utbyte mot aktier av serie B i Bolaget. Lånet förfaller till betalning den 30 september 2021 och löper med en årlig ränta om 3 procent och kommer hjälpa Bolaget att ytterligare stärka upp likviditeten i Bolaget.

Bolaget har under den senaste perioden noterat en kraftig ökning och förbättring av kundtrafiken såväl som försäljningen. Effekterna av ovanstående genomförda och planerade kostnadsbesparingar uppkommer dessutom successivt. Vad som hittills har uppnåtts föranleder således ingen annan bedömning än att förutsättningarna för att återskapa ett ekonomiskt stabilt företag är goda.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021 kl. 12:45 CEST.
 

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.venueretail.com och www.rizzogroup.se
  

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar