• news.cision.com/
  • Rizzo Group AB/
  • Rizzo Group offentliggör oreviderad försäljningsdata som delgivits parter inom ramen för förhandlingar som bolaget för i syfte att säkra bolagets finansiering

Rizzo Group offentliggör oreviderad försäljningsdata som delgivits parter inom ramen för förhandlingar som bolaget för i syfte att säkra bolagets finansiering

Report this content

STOCKHOLM (22 oktober 2021) – Som tidigare offentliggjorts har Rizzo Group AB (publ) ("Rizzo Group" eller "Bolaget") den 23 mars 2021 ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion. Sedan beslutet om företagsrekonstruktion har intensiva förhandlingar förts med potentiella långivare och investerare i syfte att säkra tillgången till rörelsekapital och komma tillrätta med Bolagets tillfälliga betalningsproblem. Bolaget har även utrett och utreder alltjämt möjligheterna att säkra likviditeten på kort sikt och att finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering.

Under pågående förhandlingar har Bolaget bedömt att det varit nödvändigt att delge parterna bolagsspecifik information som inte tidigare offentliggjorts till marknaden. Bolaget har delgett oreviderade uppgifter om den veckovisa försäljningen samt antalet besökare för september och oktober 2021 jämfört med år 2020. Avsikten med delgivningen av nämnda information inom ramen för förhandlingarna med berörda parter har varit att kommunicera försäljningsutvecklingen samt utvecklingen av kundtillströmningen till Bolagets butiker sedan avskaffandet av Coronarestriktionerna. De försäljningssiffror som delgivits och som anges nedan avser operativ försäljning, dvs. Point of Sale-data (kassaförsäljning), samt avser perioden efter Bokslutskommunikén per 31 augusti 2021 som offentliggjordes den 19 oktober. Siffrorna inom parentes är jämförelsetal från år 2020.

Vecka 35: 7.0 MSEK (8.6 MSEK)
Vecka 36: 6.8 MSEK (7.1 MSEK)
Vecka 37: 7.4 MSEK (13.2 MSEK)
Vecka 38: 7.7 MSEK (10.8 MSEK)
Vecka 39: 7.5 MSEK (12.2 MSEK)
Vecka 40: 7.1 MSEK (10.7 MSEK)

Det ska noteras att Bolaget under aktuella månader år 2020 tillämpade i större utsträckning rabatterade försäljningspriser med omkring 50-70 % på dess produkter. Bolaget har dock under september och oktober 2021 varit återhållsamma med prisnedsättningar, vilket uppskattas resultera i en bättre marginal än motsvarande period föregående år. Samtliga siffror från september och oktober 2021 är preliminära och icke-reviderade

Rizzo Group offentliggör enbart försäljningsdata till följd av att informationen lämnats som en del i förhandlingarna för att söka säkra såväl kort- och långsiktig finansiering och åtar sig således ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera lämnad finansiell data som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Bolaget kommer offentliggöra närmare information om förhandlingarna och en ev. framförhandlad finansieringsöverenskommelse så snart bolaget har med information därom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, e-mail: Anders.Arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 16.00 CEST

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo, Morris samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar