Rizzo International AB ansöker om förlängning av rekonstruktionsperioden hos Stockholms tingsrätt

Report this content

STOCKHOLM (20 oktober 2021) – Rizzo Group AB:s helägda dotterbolag Rizzo International AB (“Bolaget”) har, som tidigare meddelats, ansökt om och av Stockholms tingsrätt beviljats företagsrekonstruktion. Det senaste beslutet från Stockholms tingsrätt innebär att rekonstruktionen får fortsätta till och med den 23 oktober 2021, om det inte dessförinnan har begärts att tiden ska förlängas.

Bolaget har idag ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader från Stockholms tingsrätts beslut. Bolagets ansökan om förlängning av rekonstruktionsperioden biläggs detta pressmeddelande/återfinns på Rizzo Groups webbplats (www.rizzogroup.se).

Bolaget har under pågående rekonstruktionsperiod vidtagit åtgärder för att skapa en ökad försäljning och minska Bolagets omkostnader och därigenom skapa lönsamhet. Bolaget har bland annat arbetat kontinuerligt med att anpassa sitt varulager efter kundernas efterfrågan samt tillsammans med sina leverantörer planerat inför höstens inköp.

Bolaget har även, i syfte att skapa synergier vad avser inköp, sortiment och försäljning av skor, arbetat med att sammanlägga verksamheterna i Rizzo Nybrogatan och NK Stockholm. Beträffande Rizzo Nybrogatan pågår dessutom ett arbete med att dels utveckla varumärket, dels butikens anseende genom att skapa en förstärkt premiumbutik för skor.

Därutöver pågår kontakter med hyresvärdar och intressenter om eventuell överlåtelse av lokal.

Bolaget har sedan avskaffandet av allmänna restriktioner noterat en markant ökning av kundtillströmningen till dess butiker och Bolagets försäljningssiffror har därmed ökat. Bolaget arbetar huvudsakligen med att bibehålla och utöka kundtillströmningen.

Bolaget har erforderlig likviditet för kommande förlängningsperiod.

Slutligen har Bolaget påbörjat arbetet med att ta fram ett ackordserbjudande till borgenärerna. Värdering av Bolagets tillgångar pågår för närvarande. Det är Bolagets avsikt att skicka ut ett slutligt ackordserbjudande under de kommande tre månaderna.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 13.10 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se.

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media