Delårsrapport för RKS

Report this content

Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - juni 2002 · Omsättningen uppgick till 149,1 (173,8) Mkr · Resultatet före goodwill och jämförelsestörande poster var - 14,6 (1,5) Mkr · Åtgärdsprogram marknadsanpassar leveranskapaciteten · Positivt rörelseresultat bedöms för andra halvåret · Under Q2 tecknades ramavtal med IKEA, ATG, AstraZeneca och Svenska Kraftnät RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 14 kontor i Sverige samt ett i Danmark. Antalet medarbetare uppgick per 2002- 06-30 till 323. Marknad Marknaden för IT-tjänster i Sverige har under andra kvartalet 2002 varit fortsatt svag och ledtider för beslut om investeringar och projektstarter är alltjämt långa. Nedgången i efterfrågan har varit störst inom marknadssegmenten telekommunikation och bank & försäkring. Inom tillverkning, distribution och handel har nedgången i efterfrågan inte varit lika stor. De regionala skillnaderna i efterfrågan kvarstår. I Södra Sverige är marknaden fortsatt god medan Stockholmsmarknaden försvagats ytterligare under det andra kvartalet. Göteborgsmarknaden är oförändrat svag. RKS har under de senaste två åren ökat sin omsättning inom segmenten tillverkning, distribution och handel samtidigt som region Syd utvecklats till koncernens största affärsenhet. RKS har befäst sin position som ledande Oraclekonsult och partnerskapet med Oracle fortsätter att utvecklas positivt. Åtgärdsprogram På grund av den fortsatt svaga marknadsutvecklingen har ett åtgärdsprogram beslutats som innebär: · Avveckling av dotterbolaget RKS Finans & Försäkring AB · Kapacitetsneddragningar i bl.a. Stockholm · Affärsområde Telekom avvecklas som eget affärsområde Kostnaden för åtgärdspaketet är 7,3 Mkr och belastar resultatet för perioden. Åtgärdspaketet innebär tillsammans med tidigare aviserade neddragningar i Göteborg en minskning av antalet medarbetare med 35 personer och en kostnadsreduktion på tolvmånadersbasis om ca 20 Mkr. Omsättning och resultat Första halvåret 2002 RKS omsättning under första halvåret 2002 var 149,1 (173,8) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -14,6 (1,5) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -18,5 (-1,5) Mkr. Göteborgskontoret belastar resultatet med 11 Mkr. Därutöver har resultatet belastats med 7,3 Mkr avseende kostnader för beslutat åtgärdsprogram. Andra kvartalet 2002 RKS omsättning under andra kvartalet var 72,5 (81,5) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster var -10,2 (-5,9) Mkr. Efter avskrivningar för goodwill och beslutat åtgärdsprogram uppgick resultatet till -19,0 (-7,5) Mkr. Verksamhet Struktur och partners RKS är affärsmässigt indelat i två rikstäckande affärsområden: RKS Konsulting och RKS e-Business Solutions. Geografiskt verkar RKS i Sverige via sex regioner med sammanlagt 15 kontor varav ett i Danmark. I slutet av juni genomförde RKS en stor marknadssatsning, som medarrangör till OracleWorld i Köpenhamn. Kunder Ett nytt tvåårigt ramavtal har tecknats med IKEA, samt ett treårigt ramavtal med ATG (AB Trav & Galopp). Båda avtalen spänner över RKS hela utbud av konsulttjänster som utredningar, projektledning. systemutveckling, utbildning och support. Vidare har ett avtal tecknats med Maila Nordic AB, som bygger lösningar för marknadsföring via e-mail. Tidigare under året har ramavtal tecknats med bl.a. Ikano och Malmö Stad. Finansiell ställning Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 98,3 Mkr (116,8 Mkr per 2001-12-31). Soliditeten är 55,8 % (62,7 % per 2001-12-31). Koncernen har under perioden inte haft några räntebärande skulder. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel inkl beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit (7,5 Mkr) till 33,4 Mkr (44,6 Mkr per 2001-12-31). Oförändrade redovisningsprinciper har använts jämfört med årsredovisningen för 2001. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under första halvåret till 0,1 Mkr (2,8 Mkr) och utgörs huvudsakligen av datorutrustning och kontorsinventarier. Personal Antalet anställda inom RKS den 30 juni 2002 var 323 (369) personer. Medelantalet anställda under rapportperioden var 338 (367). Personalomsättningen var under perioden 10 procent. Viktiga händelser efter rapportperioden RKS har av AstraZeneca valts ut som en av ett fåtal fullserviceleverantörer av IT-konsulttjänster och ett ramavtal gällande två år har undertecknats. Ett treårigt ramavtal har tecknats med Svenska Kraftnät avseende systemutveckling inom driftövervakningssystemet för det svenska stamnätet. Framtidsutsikter För närvarande kan få tecken till en förbättrad efterfrågan under resterande del av 2002 skönjas på den svenska IT-konsultmarknaden. Framtida prognoser om marknadsutvecklingen är mycket osäkra. Efter ovan beskrivna åtgärdsprogram har leveranskapaciteten anpassats till nuvarande marknadssituation. RKS bedömning, baserat på nuvarande marknadssituation, är att verksamheten under andra halvåret ska generera ett positivt rörelseresultat. RKS uppfattning är att efterfrågan på längre sikt för kvalificerade IT- tjänster kommer att öka. Med en bred kundbas och ett djupt tekniskt kunnande inom systemutveckling, integration, skalbarhet och tillgänglighet som viktiga framgångsfaktorer ligger RKS strategi för framtiden fast. Verksamheten skall utvecklas vidare mot att i allt högre grad sälja och leverera lösningar med tydlig kundnytta. Kommande rapporter Delårsrapport jan - sept 2002-10-29 Bokslutskommuniké 2003-02-18 Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer Stockholm 2002-08-20 Ingemar Söderlind VD RKS AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00820/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00820/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar