Robert Friman International AB (publ:) Beslut om att upprätta kontrollbalansräkning

Styrelsen i Robert Friman International AB (publ) (”RFI”) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13, beslutat att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av bolagets revisor. Omedelbart efter att en kontrollbalansräkning är upprättad kommer styrelsen i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagen.

Beslutet har föranletts av att RFI:s dotterbolag Rasveb AB av Stockholms tingsrätt den 15 december 2017 försattes i konkurs i kombination med återkallad LOI med Surya.

Konkursen är en konsekvens av att bolaget vägras avdrag för ingående moms gällande ädelmetallhandeln för perioden januari 2015 – februari 2017 med total 77 MSEK inklusive ränta och skattetillägg. Rasveb AB har överklagat skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten. Bolaget har beviljats anstånd att betala momsen för perioderna fram till och med mars 2016 samt alla skattetillägg. Bolaget har överklagat beslutet att inte bevilja anstånd med momsen för perioden april 2016-februari 2017 till Förvaltningsrätten.

Styrelsen – Robert Friman International AB

ir@robertfriman.se

www.robertfriman.se

Bolagets CertifiedAdviser (”CA”) är Partner FondkommissionAB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl. 18.35.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Dokument & länkar