Robert Friman International AB (publ): Kontrollbalansräkning upprättad och granskad av revisor

I pressmeddelande den 22 september meddelade Robert Friman International AB (publ) ("Moderbolaget") att en kontrollbalansräkning ska upprättas för Moderbolaget och dess dotterbolag. 

Bakgrund

Skatteverket (”SKV”) taxerade upp Robert Friman & Co AB (”Dotterbolag 1”) för felaktigt avdragen moms om 66 MSEK plus skattetillägg och ränta vilket pressmeddelades den 21 september 2017. Som följd av detta beslöt styrelserna för respektive bolag att upprätta kontrollbalansräkning för de fyra bolagen Moderbolaget, Dotterbolag 1, Rock by Sweden AB (”Dotterbolag 2”) och Gulddeal i Gnosjö AB (dotterbolag till Robert Friman & Co AB ”Dotterbolag 3”).    

-------------------------

Kontrollbalansräkningarna upprättades per den 31 augusti 2017 och har granskats av revisorerna i respektive bolag. De uppvisar att eget kapital är intakt i Moderbolaget men inte i Dotterbolag 1, Dotterbolag 2 och Dotterbolag 3. Därav kommer bolagsstämmor snarast att hållas i samtliga dotterbolag men ej i Moderbolaget. Effekterna för Moderbolagets del av detta kommer att klarna under den närmaste tiden varvid Moderbolaget avser komma ut med ny information.

Beträffande Dotterbolag 1 kan sägas att SKV beviljat anstånd med inbetalning av upptaxerad moms till den 13 november 2017. I skrivande stund förbereds överklagan till förvaltningsrätten avseende taxeringen med begäran om anstånd om betalning till dess taxeringsärendet slutligen är avgjort.

Styrelsen – Robert Friman International AB 

Kontaktperson: Johan Widström styrelseordförande 

Tel: 070-995 12 10 

ir@robertfriman.se 

www.robertfriman.se 

Bolagets CertifiedAdviser (”CA”) är Partner FondkommissionAB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 10.35.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Dokument & länkar