Ökad samverkan mellan Landstinget Västmanland och Robotdalen öppnar för fler innovativa hjälpmedel

I samverkansprojektet Hjälpmedel och innovation ska arbetssätt utvecklas för att säkerställa att nya innovationer redan från start uppfyller kraven på patientsäkerhet och därigenom kan komma ut på marknaden. Det rör sig om innovativa hjälpmedel som ska ge äldre möjlighet att bo kvar i hemmet längre. I ett tidigt skede ska innovationer från Robotdalen föras samman med faktiska behov i landstinget.

- Den demografiska utmaningen, där andelen äldre i samhället ökar samtidigt som det saknas personal inom vårdsektorn, kräver nya lösningar, konstaterar Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör för Landstinget Västmanland. Fler tekniska innovationer är en del i vår strategi för att hantera utmaningen.

Sara Wickman vid Hjälpmedelscentrum i Västmanlands län är projektledare för samverkansprojektet Hjälpmedel och innovation som drog igång 1 oktober.

- Projektet ska resultera i en mer effektiv process för produktutveckling, hela vägen från innovation till förskrivningsbar produkt, berättar Sara Wickman. Tanken är att redan från början anpassa innovationerna utifrån rådande krav, med patientsäkerhet och trygghet i fokus.

Målet är att det år 2016 ska finnas en etablerad plattform för mer effektiva arbetssätt som gör att fler innovativa hjälpmedel når ut på marknaden. I projektet ingår även att bygga upp ett nätverk med andra aktörer för erfarenhetsutbyte.

- Från Landstinget behöver vi öppna upp oss mer för nya idéer och ta hand om dem på ett bättre sätt, menar Hans Jansson, landstingsråd (v). Ett exempel är just ny teknik som gör det möjligt för äldre att bo hemma längre, med bibehållen trygghet och livskvalitet. Men tekniken ska och kan inte ersätta vårdpersonalen, utan ska komplettera och underlätta för personalen och patienten/brukaren.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon 021-17 69 99, e-post lennart.iselius@ltv.se
Hans Jansson, landstingsråd (v), telefon 021-17 59 90, e-post hans.jansson@ltv.se
Sara Wickman, projektledare, telefon 021-17 30 48, e-post sara.wickman@ltv.se
Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, e-post erik.lundqvist@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industrin, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se