Rocker avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

 

Rocker AB (publ) (”Rocker” eller ”Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Rocker är verksamt inom två affärsområden; digitala finansiella tjänster för vardagsekonomin respektive betallösningar för den snabbväxande cirkulära ekonomin för begagnade varor som köps och säljs via marknadsplatser på nätet. Erbjudandet förväntas omfatta enbart nya aktier som emitteras av Bolaget (”Erbjudandet”). Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och Pareto Securities AB (“Pareto”) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

 

Genom Erbjudandet kommer Bolagets aktieägarbas att breddas och Bolaget ges tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Bolagets ledande befattningshavare anser, tillsammans med Huvudägarna (som definierat nedan), att noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet till att:

 

  1. finansiera utveckling av nya produkter för framtidens betaltjänster och andra finansiella tjänster online samt i övrigt accelerera tillväxten av Bolagets kommersiella verksamhet;

 

  1. finansiera etablering på nya geografiska marknader; och

 

  1. erhålla rörelsekapital för att finansiera en snabbt växande verksamhet.

 

Schibsted Tillväxtmedier AB och LMK[1] (”Huvudägarna”), har åtagit sig att förvärva en väsentlig andel av Erbjudandet. Vidare har vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Bolaget meddelat sin avsikt att teckna aktier i Erbjudandet. Huvudägarna, styrelsen och ledande befattningshavare i Bolaget har därutöver åtagit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja sina respektive aktieinnehav under en period av 365 dagar efter att handeln på Nasdaq First North Growth Market har inletts. Vidare har vissa övriga aktieägare åtagit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja sina respektive aktieinnehav under en period av 180 dagar efter att handeln på Nasdaq First North Growth Market har inletts.

 

Hanna Neidenmark, VD, kommenterar:

-          Vi bygger alltid våra produkter och tjänster utifrån de problem som vi vet att människor upplever. För oss innebär det att erbjuda lösningar som bygger på enkelhet, smarta funktioner och flexibilitet för kunden. Det som driver oss på Rocker är att skapa produkter och tjänster som löser vardagliga finansiella problem och som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

 

-          Rocker erbjuder kunderna ett alltmer komplett och transparent alternativ till den traditionella banken som gör att fler och fler väljer att flytta sitt finansiella liv till Rocker.[2] Det är ett stort förtroende och löfte vi ger till våra kunder att förvalta vidare. Vi gör det genom våra tjänster som tillgängliggör enkla, konsumentvänliga produkter som utvecklats med dagens moderna tekniklösningar.

 

-          Vi har en bevisad affärsmodell med intäkter från flera olika källor såsom lån, krediter och betallösningar genom bra partnerskap. Våra produkter och tjänster är byggda för att snabbt kunna skalas ut i nya marknader.

 

-          Ett exempel är vår plattformsoberoende version av Rocker Pay som lanserades i den 4 oktober 2021. En checkout-tjänst som gör handel mellan privatpersoner trygg, säker och flexibel. Bara i Sverige omsatte secondhand-marknaden varor motsvarande 240 miljarder kronor under 2020. Trots positiv trend upplever många människor problem; kommer köparen dyka upp, är varan rätt prissatt eller vågar jag betala i förskott? Med Rocker Pay löser vi de problemen.

 

-          Ett annat exempel är vårt betalkort med integrerad fingeravtrycks-ID som nu testas skarpt inför kommande lansering. Kortet har många fördelar, där den främsta är att du som kund aldrig mer behöver komma ihåg pinkoder eller knappa på kortterminaler.

 

Dennis Ahlsén, styrelseordförande, kommenterar:

-          Bolaget består av ett mycket starkt team, från kundservice, marknad, IT, produktutveckling och ledning, där flertalet verkat inom fintech i 10-15 år. Med hjälp av Rockers plattform och tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen kan vi gå från idé till lansering av helt nya produkter och tjänster på bara några veckor. Några exempel är, enligt oss, ett av marknadens bästa betalkort, sparkonton samt vår cartech-tjänst Rocker Buddy. Rocker Buddy gör det lika enkelt och tryggt att köpa och sälja bil privat som det traditionellt varit via bilhandlare. Denna tjänst byggde och lanserade vi på fem veckor, ett bevis på hur dedikerat och målinriktat vi hela tiden arbetar. Rocker Buddy har på kort tid blivit en mycket uppskattad produkt bland våra kunder och vi är överraskade av tillväxten sedan lanseringen i maj 2021. Idag har vi en nyutvecklad betallösning som vi bedömer kommer förändra marknaden fundamentalt för köp och försäljning av begagnade bilar, båtar m.m. under kommande år.

 

Richard Sandenskog, styrelseledamot i Rocker och investeringsansvarig för venture på Schibsted, kommenterar:

-          Schibsted har haft förmånen att bygga miljardbolag inom fintech tillsammans med Rockers grundare Jonas och Dennis tidigare, med bolaget Lendo. Vår succéresa tillsammans då lärde oss att det krävs laserfokus på slutkunden samt modern teknologi för att lösa de problem som finns i, och skapa möjligheter i hanteringen av, vardagliga finansiella tjänster. Schibsted, som var en av de första externa investerarna i Bolaget, ser långsiktigt på innehavet i Rocker, och deltar även i den här emissionen. Vi har också djupa samarbeten inom produktutveckling där till exempel Rockers plattform är en integrerad del av Blockets köpupplevelse som gör betalningar mellan privatpersoner helt friktionsfri. Vi ser fram emot att fortsätta driva samarbeten och innovation inom transaktioner tillsammans med Rocker.

 

Christian Krüeger, styrelseledamot i Rocker och VD på LMK Venture Partners, kommenterar:

-          LMK var med redan dag ett när Rocker tog in sina första pengar. Vi är enormt imponerade av hur grundarna och ledningen har byggt Sveriges mest spännande fintech-företag. Bara under det senaste året har Rocker lanserat ett flertal nya produkter som växer extremt fort. Det är också väldigt attraktivt att Bolaget har flera produkter och tillväxtstrategier som kan växa både parallellt och driva varandra.

 

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet förväntas omfatta enbart nya aktier som emitteras av Bolaget. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internatio­nellt. Samtliga aktier i Erbjudandet har ISIN-kod SE0013545662 och kommer ha kortnamnet ”ROCKER” på Nasdaq First North Growth Market.

 

Huvudägarna har åtagit sig att förvärva en väsentlig andel av Erbjudandet. Vidare har vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Bolaget meddelat sin avsikt att teckna aktier i Erbjudandet.

 

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner avseende Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som kommer att upprättas av Bolaget i samband med Erbjudandet. Prospektet kommer finnas tillgängligt på Rockers hemsida: länk.


Om Rocker

Rockers vision är att erbjuda marknadens bästa app för vardagliga finansiella tjänster och hållbara betalningar.[3] Bolaget bedriver verksamhet inom två affärsområden; Rocker You, där Rocker erbjuder finansiella tjänster på nätet och genom appen till privatpersoner avseende vardags­ekonomin, respektive Rocker Pay, där Rocker erbjuder betallösningar för den snabbväxande cirkulära ekonomin för begagnade varor som köps och säljs via marknadsplatser på nätet. Rocker har sedan starten 2016 byggt en modern tech-plattform och utmärkt sig genom att i hög takt utveckla innovativa och användarvänliga produkter och tjänster. Under 2020 tog Rocker beslutet att minska fokus på låneprodukter och tillhörande investeringar i marknadsföring till förmån för en accelererad utveckling av Bolagets finansiella onlinetjänster i mobilen med fokus på betal- och sparprodukter. I april 2021 lanserade Rocker en helt ny plattform och app innehållandes flera nya tjänster för att underlätta den finansiella vardagen för privatpersoner, såsom sparkonton samt smarta funktioner för att spara kvitton, dela kostnader och budgetera. I maj 2021 lanserade Bolaget Rocker Buddy, en tjänst som underlättar transaktioner mellan privatpersoner avseende bilar och andra kapitalvaror. Bolaget har även nyligen lanserat den nya produkten Rocker Pay som är nästa generationens checkout-tjänst för begagnathandel mellan privatpersoner oberoende av vilken marknadsplats de väljer att köpa och sälja begagnade varor genom. Bolaget avser att fortsätta fokusera på produktbreddning och nya innovativa tjänster bland annat inom försäkringar, bolån och lönekonton.

 

Styrkor och konkurrensfördelar

 

1. Brett och innovativt produktutbud

I Bolagets organisation finns stor kunskap om finansiella onlinetjänster. Inom organisationen bevakas kontinuerligt trender och drivkrafter på marknaden samt den regulatoriska utvecklingen. Bolaget arbetar framåtblickande för att skapa innovativa och flexibla onlinelösningar för konsumenter. Rocker har under de senaste åren etablerat ett av de bredaste och mest innovativa produkt- och tjänsteutbuden bland utmanare till traditionella fullservicebanker.[2]

 

Rocker har bland annat lanserat produkten Rocker Connect som tillåter Bolagets kunder att ansluta sina externa konton och kort till Rocker, i princip oavsett vilken bank eller kortutgivare kunden använder, för att enkelt få en överblick av sin privat­ekonomi. Rocker har vidare lanserat sparande med insättningsgaranti och konkurrenskraftig ränta med lån upp till 300 tusen SEK. Via tjänsten Rocker Extra kan Bolagets kunder få en revolverande kon­tokredit på upp till 40 tusen SEK och möjlighet att betala sina köp långsammare oavsett vilken bank eller vilket kort som använts, samt betalkort och mobila betal­lösningar. Bolaget erbjuder även en checkout-tjänst för begagnade varor som säljs mellan privata köpare och säljare på Sveriges största handelsplats, Blocket. Dessutom har en tjänst för privata fordonsaffärer utvecklats som benämns Rocker Buddy, som möjliggör för privatpersoner att låna upp till 300 tusen SEK till fordonsköpet. Som nästa steg planerar Bolaget för lansering av lösningar för försäkringar, bolån och lönekonton.

 

2. Kundupplevelsen är avgörande

Rockers mål att vara en konkurrent till traditionella fullservicebanker[2] innebär att Bolaget utmanar gamla strukturer, intäktsmodeller och förhållningssätt till kunderna hos de traditionella fullserviceban­kerna. Bolagets insikt är att marknaden för finansiella tjänster för närvarande är i en genomgripande struk­turell förändring som innebär att lojaliteten till de traditionella fullservicebankerna avtar. Bolaget bedömer att det idag inte är en självklarhet för unga privatpersoner att vara kunder i traditionella fullservicebanker. Kon­sumenter väntas istället vilja använda flera alterna­tiva finansiella tjänster med användarvänliga och smarta funktioner som förenklar vardagsekonomin. Kundupplevelsen, inbegripet att tjänsterna är enkla och intuitiva att använda samt att de skapar flexibi­litet och trygghet för användare, är därför centralt för Rocker i utvecklingen av nya produkter. Rocker rankas högt av sina användare och har högre kundnöjdhet än sina konkurrenter[4], vilket ger Bolaget goda förutsättningar att fortsätta öka antalet kunder och generera tillväxt.

 

3. Två affärsområden med kostnads- och intäktssynergier

Bolaget erbjuder ett brett produktutbud genom sina två affärsområden Rocker You och Rocker Pay, vilket skapar möjligheter för Bolaget att nyttja synergief­fekter och allokera resurser samt rikta erbjudanden till sina kunder på ett attraktivt och kostnadsef­fektivt sätt. Detta möjliggör för Bolaget att över tid effektivt generera intäkter genom konvertering och merförsäljning av Bolagets kreditprodukter samt avgiftsbelagda premiumtjänster. Bolaget utnyttjar även synergieffekter gällande interna utvecklings­team, samarbetspartners och system för olika pro­dukter och tjänster, vilket innebär minskade drifts­kostnader för Bolaget.

  

4. Checkout-tjänst för transaktioner mellan privatpersoner

Genom Rocker Pay erbjuder Bolaget tjänster som syftar till att göra e-handeln för begagnade varor lika trygg och bekväm som den vanliga e-handeln. Under 2019 lanserade Bolaget checkout-tjänsten Rocker Pay för privatpersoners handel på Sveri­ges största handelsplats, Blocket. Bolagets checkout-tjänst gör det möjligt för köpare och säljare att identifiera sig för varandra samt att betala med såväl kort, Swish, faktura eller delbetalning, när de handlar varor på Blocket. På så vis erbjuder Rocker tryggare och smidigare handel med begagnade varor. Bolagets fokus framåt ligger dels på en djupare integration av Rocker Pay i annonserna på Blocket, dels på att utveckla och driva lösningar i olika vertikaler för att underlätta begagnathandel mellan privatper­soner, såväl genom integrerade lösningar på olika marknadsplatser som genom lösningar med öppet API som möjliggör för privatpersoner att använda tjänsterna på egen hand. Bolaget är en pionjär inom etableringen av checkout-tjänster på begagnatmarknaden i Europa och planerar att bli en av de största aktörerna på marknaden. Under början av 2021 ökade transaktionsvolymerna avsevärt för Rocker Pay från 13 miljoner SEK under det första kvartalet av 2020 till 93 miljoner SEK under det första kvartalet 2021. Under första halvåret 2021 har transaktionsvolymerna ökat från 93 miljoner SEK under det första kvartalet till 195 miljoner SEK under det andra kvartalet, en ökning med mer än 100 procent på ett kvartal.

   

5. Engagerad och erfaren ledning och kunniga medarbetare

För Rocker är entreprenörskap och innovationsför­måga centralt. Rocker har ett framåtsträvande, diversifierat och engagerat team bestående av anställda med hög kompetens inom sina respektive områden, som är vana vid att arbeta i en snabbrörlig miljö. Bolaget eftersträvar en kombination av en innovativ och kreativt orienterad arbetsmiljö med hög nivå av systematik, riskhantering och kontroll givet verksamhetens natur. Bolagets ledningsgrupp besitter stor och relevant erfarenhet av att starta och utveckla fintech-verksamhet och finansiella onli­netjänster. Bolaget har byggt organisationen med fokus på innovation, nytänkande och branscherfa­renhet.

 

6. Skalbar affärsmodell

Rockers app och tjänster är utformade för att fortsätta leverera när efterfrågan på Bolagets produkter ökar och är i hög grad anpassningsbara. Skalbarheten i Bolagets system och affärsmodell gör det möjligt för Rocker att hantera ökade affärs­volymer från befintliga kunder och att hantera nya kunder utan att det skulle innebära ökade kostnader för Bolaget.

 

Förutsättningarna att skala i andra länder utöver Sverige ses som goda. Bolaget behöver i princip endast göra vissa lokala produktanpassningar, inklusive identi­fieringslösning och språk. Produkterna i sig kan emellertid underhållas och utvecklas centralt i hög utsträckning.

 

Rådgivare

Carnegie och Pareto är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Advokatfirman Vinge KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Neidenmark, VD, Rocker

Mob: +46 705 44 80 69

E-post: hanna.neidenmark@rocker.com

 

Frida Bexelius, CFO, Rocker

Mob: +46 706 82 12 79

E-post: frida.bexelius@rocker.com

 

Viktig Information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

 

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Kopior av detta pressmeddelande varken sprids eller skickas, och får inte spridas eller skickas, i eller till USA.

 

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör annonsering och utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

 

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

 

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

 

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

 

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Global Coordinators komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinators i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

 

[1] LMK Venture Partners Utveckling AB, LMK Forward AB och LMK Ventures AB.

[2] Notera att Rocker AB (publ) inte har tillstånd att driva bankrörelse enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[3] Med ”hållbara betalningar” avses betallösningar för begagnade varor.

[4] Enligt lämnade kundomdömen på Trustpilot, i App Store och Google Play.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar