Rottneros AB (publ) valberedning och årsstämma 2020

Report this content

Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) årsstämma kommer hållas tisdagen den 28 april 2020 i Söderhamn. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2019 har valberedning utsetts inför årsstämman 2020.

I valberedningen ingår:

  • Julia Onstad, utsedd av Arctic Paper S.A.
  • Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB
  • Per Lundeen, styrelseordförande Rottneros

Valberedningen har utsett Julia Onstad till sin ordförande.

De två ägarrepresentanterna i valberedningen representerar cirka 57,4 procent av det totala antalet röster i Rottneros.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till rottneros@vinge.se eller per brev till: Valberedningen, Rottneros AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg senast den 15 januari 2020.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till rottneros@vinge.se eller per brev till: Rottneros AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg, senast den 9 mars 2020, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Valberedningens ordförande Julia Onstad, mobil +44 79 8039 8314
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70 518 33 47

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 08.00.

Rottneros AB (publ) 
Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 622 00 
rottneros.com 
info@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar