Rottneros delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Höga leveranser i en allt svagare massamarknad

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 ökade med 9 % till 617 (567) MSEK. Samtidigt som leveransvolymen är högre har försäljningspriserna sjunkit. Massaprissäkringarna, som är del av omsättningen, har ett positivt resultat i kvartalet. 
  • Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet minskade med 54 % till 49 (106) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet sjönk med 54 % till 0,25 (0,54) SEK.
  • NBSK massaprisnoteringen fortsatte sjunka under tredje kvartalet 2019. Jämfört med tredje kvartalet 2018 var den 26 % lägre i USD och 20 % lägre i SEK.
  • Produktionsvolymen för kvartalet för kvartalet uppgick till 100,3 (100,0) tusen ton. Försäljningsvolymen var 110,8 (92,5) tusen ton vilket är ett nytt kvartalsrekord.
  • Tillgången på vedråvarahar har varit god. Samtidigt har prisnivån på vedråvara och övriga  insatsvaror varit högre än 2018.
  • Kassaflödet under året har varit starkt.  Nettoskulden per september 2019 var 17 MSEK.
  • Styrelsen föreslår en extra utdelning om 0,70 SEK/aktie. Extra bolagsstämma hålls den 4 november 2019.

VD-ORD

Under det tredje kvartalet präglades koncernen av en stabil produktion och hög leveranstakt jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Lägre massapriser och fortsatt höga vedkostnader innebar att EBIT-resultatet minskade drygt 50 procent till 54 MSEK. Kassaflödet var fortsatt bra, vilket i kombination med en solid balansräkning ger utrymme för en extrautdelning. Inriktningen mot ständiga förbättringar inom såväl produktion som hållbarhet fortsätter.

Produktionen var stabil jämfört med Q3 ifjol och uppgick till 100 tusen ton. Under kvartalet påverkades volymen av det årliga underhållstoppet i Rottneros Bruk som förlöpte enligt plan. I Vallvik bromsades takten något mot slutet av september, inför det planerade underhållsstoppet i oktober. Totalt sett följde brukens produktion vår långsiktiga ambi-tion att successivt öka tillgänglighet.

EBIT-resultatet för kvartalet, 54 MSEK, innebar att EBIT- marginalen minskade till 8,8 procent från fjolårets 19,6. Kvartalets resultat tyngdes främst av de lägre massapriserna och fortsatt höga priser på ved och andra insatsvaror. Samtidigt utgjorde den svagare kronan och goda leveransvolymer positiva faktorer. Försäljningsvolymen ökade 20 procent till 111 tusen ton vilket är ett nytt kvartalsrekord. Tillgången på vedråvara är fortsatt god där balansen mellan lokal vedförsörjning och import ligger på en gynnsam och långsiktigt uthållig nivå.

Under kvartalet inledde vi förberedelserna inför en extrautdelning om 70 öre per aktie, enligt styrelsens förslag. Den ska beslutas på en extra bolagsstämma 4 november.

NYCKELREKRYTERINGAR PÅ PLATS
Vi slutförde två nyckelrekryteringar under kvartalet genom anställningen av Ola Thomasson som fabriksdirektör för Rottneros Bruk och Peter Sävelin som fabriksdirektör i Vallvik. Jag är mycket glad att hälsa både Ola och Peter välkomna till koncernledningen. Deras gedigna erfarenhet som ledare och framgångsrika karriärer inom skogsindustrin är utmärkta förutsättningar för att ta våra bruk till nästa nivå.

PRISPRESSEN FORTSATTE MEN TECKEN PÅ ATT MARKNADEN BOTTNAT
Massapriserna fortsatte att pressas under tredje kvartalet av den kortsiktigt försämrade marknadsbalansen. Bruttopriset för NBSK sjönk från cirka 1 000 USD i inledningen av kvartalet till strax över 800 USD i mitten av oktober. Bakgrunden är en lägre konsumtionstillväxt genom inbromsningen i världsekonomin, där främst Kina påverkats av ökade handelshinder. Samtidigt har utbudet på marknaden ökat genom ett högt kapacitetsutnyttjande inom massaindustrin världen över och nya produktionsvolymer från flera nordiska aktörer under året. En något förbättrad lagerbalans och vissa aviseringar om prishöjningar i Asien pekar dock mot att utvecklingen håller på att plana ut. Den långsiktiga trenden med en årlig konsumtionsökning om 1-2 procent väntas fortsätta. Positivt är också att det inte tillkommer ny kapacitet de närmaste åren.

ROTTNEROS PACKAGINGS NYA MASKIN IGÅNG MOT SLUTET AV ÅRET
Vår satsning inom Rottneros Packaging följer planen. Den nya maskinen är klar att levereras och kommer att starta upp i slutet av det fjärde kvartalet. Efterfrågan på klimatsmarta förpackningsprodukter och fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt.

I september inträffade ett tragiskt dödsfall av en lastbilschaufför i samband med att han hämtade gods från Vallviks Bruk. Även om orsaken ännu inte är klarlagd understryker händelsen vikten av att vi alltid sätter säkerheten först på våra arbetsplatser. Våra tankar går till den avlidnes anhöriga, vänner och kollegor.

Avslutningsvis är det tydligt att vi har etablerat en ny nivå för tillgängligheten och produktionsvolymen i bruken. Det skapar fortsatta tillväxtmöjligheter, inte minst inom våra utvalda nischer. Vårt fokus är att ständigt optimera de faktorer vi själva kan påverka oavsett yttre förhållanden. Med en stark framåtanda i organisationen och solida finanser är vi väl förberedda inför såväl utmaningar som möjligheter. Jag vill återigen rikta ett varmt tack till vår organisation, kunder och leverantörer.

Lennart Eberlah, VD och koncernchef 

(för fullständig rapport, se bifogade fil)


Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, VD och koncernchef för Rottneros AB, +46 270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Rottneros AB (publ) 
Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 620 00 
rottneros.com 
info@rottneros.se

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Taggar: