ROTTNEROS UPPHÖR MED TILLVERKNINGEN AV MAGNEFITMASSA VID UTANSJÖ BRUK I JANUARI

Massatillverkaren Rottneros upphör med produktionen av magnefitmassa vid Utansjö Bruk den 12 januari, vilket är ca en månad tidigare än vad som ursprungligen planerades. I månadsskiftet mars/april tas den nya anläggningen för produktion av CTMP (kemitermomekanisk massa) av asp i bruk.

Att produktionen av magnefitmassa kan upphöra tidigare än beräknat beror på att det lager som finns är tillräckligt för att klara leveranserna under större delen av 2005. I och med detta upphör Rottneroskoncernen att producera magnefitmassa som har en svag lönsamhet.

Den nedskrivning av det bokförda värdet med 68 MSEK som föranleds av beslutet att upphöra med magnefittillverkningen gjordes redan i samband med niomånadersrapporten den 26 oktober och kommer alltså inte att påverka resultatet för 2005.

- Den nya CTMP-anläggningen, som byggs i anslutning till den nuvarande fabriken, blir mycket kostnadseffektiv genom att stora delar av befintlig processutrustning och infrastruktur kan utnyttjas, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko. Han konstaterar vidare att efterfrågan på CTMP av asp har stigit kraftigt under de senaste åren.

Investeringen uppgår till ca 280 MSEK. Produktionskapaciteten vid den nya produktionslinjen kommer att bli ca 100 000 ton massa per år vilket innebär att Utansjös totala kapacitet, inklusive befintlig slipmassatillverkning, kommer att uppgå till ca 180 000 ton. Redan innan den nya anläggningen tas i bruk är Rottneros en av världens största producenter av CTMP.

Upplands Väsby den 7 december 2004

ROTTNEROS AB (Publ.)

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 10 eller mobil 070-641 4910.

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar