STRUKTURPROGRAM FÖRSTA UPPGIFTEN FÖR UTANSJÖS NYA VD

- Den mest prioriterade uppgiften för Utansjö Bruks nya tf VD Rune Hillström blir att utar-beta och genomföra ett strukturprogram som skall återge bruket en stabil lönsamhet för fram-tiden. Det säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Utansjö Bruk, som ingår i Rottneroskoncernen har under en tid gått med förlust vilket bland annat beror på att nödvändiga strukturåtgärder inte har satts in i tid.

Vad åtgärdspaketet kommer att innehålla är enligt Lars Blecko ännu inte klart.

- Rune Hillström behöver rimlig tid på sig för att analysera Utansjö Bruk. Först därefter kan åtgärdsprogrammet fastläggas, vilket bör kunna ske senast i mitten av december. Sannolikt blir det en kombination av produktivitetshöjande och kostnadsbesparande åtgärder.

2002-10-21

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information: koncernchef Lars Blecko, 0612/716200, 070/6414910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbo-laget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror, samt råva-ruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 880 anställda och omsätter 2.700 MSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar