Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Rottneros AB (publ)

Report this content

Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) årsstämma kommer hållas torsdagen den 28 april 2022 i Söderhamn. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2021 har valberedning utsetts inför årsstämman 2022.

I valberedningen ingår:
Göran Eklund, utsedd av Arctic Paper S.A.
Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB
Per Lundeen, styrelseordförande Rottneros AB

Valberedningen har utsett Göran Eklund till sin ordförande.

De två ägarrepresentanterna i valberedningen representerar cirka 58,2 procent av det totala antalet röster i Rottneros.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till rottneros@vinge.se eller per brev till: Valberedningen, Rottneros AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg senast den 14 januari 2022.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2022 ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till rottneros@vinge.se eller per brev till: Rottneros AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg, senast den 9 mars 2022, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Valberedningens ordförande Göran Eklund, mobil +46 72 732 5054
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70 518 33 47

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 8 oktober 2021 klockan 15.00 CET.

Rottneros AB (publ) 
Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 622 00 
rottneros.com 
info@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.

Taggar:

Prenumerera