Starkast nyföretagaranda och framtidstro i Jämtland enligt Turistnäringens Företagarindex

Det bildades närmare 1 300 nya turistföretag i Sverige under 2011 och Stockholms län leder ligan med 310 nyregistrerade turistföretag. Sett till antal nya turistföretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har både den starkaste utvecklingen och störst framtidstro. Närmare 60 procent av landets turistföretagare är positiva till den ekonomiska utvecklingen och 20 procent planerar att nyanställa.  

Under 2011 registrerades totalt 76 000 nya företag i Sverige, varav 1 300 turistföretag. Jämfört med 2010 ökade antalet turistföretag med 9 procent, vilket innebär en högre tillväxttakt än övriga svenska bolag som ökade med 6,5 procent i genomsnitt. För närvarande finns det 16 000 turistföretag i Sverige. Det visar Turistnäringens Företagarindex* som presenteras av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige i Almedalen idag, inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

Det bildades flest turistföretag i Stockholms län under 2011 med 310 nya bolag. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för hälften av etableringarna. Sett till antal nya företag per invånare är det dock Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen under 2011 med 41 nya turistföretag och Gävleborg svagast med 21 turistföretag trots dubbelt så många invånare.

– Det här är första gången vi presenterar siffror om nyföretagandet i turistnäringen. Det är fantastiskt att se att det är nästan 50 procent högre nyföretagande inom turism än riksgenomsnittet. Det som också är intressant är att vartannat nytt turistföretag bildas utanför storstäderna, vilket visar kraften i turismen som en regional tillväxtmotor, säger Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

Flest turistföretag bildades inom kategorin fritids- och nöjesverksamhet under 2011 med 338 nya bolag som främst utgörs av småföretagare. Mäss- och kongressföretag har ökat mest procentuellt sett med 13 procent och 133 nya företag, jämfört med 2010. Under den senaste tioårsperioden har antalet mäss- och kongressföretag mer än fördubblats.

Den optimistiska synen på framtiden hos svenska turistföretagare vad gäller ekonomisk utveckling är fortsatt hög, men har dämpats något jämfört med fjolårets undersökning. Över 60 procent av landets turistföretagare ser positivt på den ekonomiska utvecklingen, jämfört med fjolårets 80 procent. Optimismen är störst hos turistföretagare i Norrland med Jämtland i topp, och lägst i södra Sverige.

Undersökningen visar även att närmare 20 procent av turistföretagarna planerar att nyanställa, jämfört med 25 procent i fjolårets undersökning. Den sektor som framförallt ser ljust på framtiden vad gäller nyanställning är hotell och restaurang där hela 25 procent anger att de planerar att öka antalet heltidsanställda. Verksamheter med inriktning mot kultur är mest tveksamma till nyanställningar inom de närmaste tolv månaderna.

Turismens omsättning i Sverige var rekordhög 2011 och uppgick till 264 miljarder kronor, enligt Tillväxtverkets rapport som presenterades den 26 juni. Det innebär en tillväxt om 6 procent jämfört med 2010. För att uppnå näringens gemensamma vision om en fördubblad omsättning år 2020 krävs dock en årlig tillväxttakt om 7,5 procent. Det enskilt största hindret för tillväxt är enligt turistföretagarna den begränsade tillgången till investeringsvilligt kapital.

– Trots en orolig omvärld är turistföretagarna optimistiska. Inte minst i Norrland som rankas högst både vad gäller nyföretagaranda och framtidstro. Vår undersökning visar att man vill satsa och vidareutveckla sin verksamhet. Utmaningen är dock att näringen består av många småföretag och det är brist på expansionskapital. För att höja tillväxttakten är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för de mindre bolagen att kunna växa och bli lönsamma, avrundar Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige.

Se bifogad rapport "Turistnäringens Företagarindex" och bilder: Sverigekarta med nyföretagarindex/län samt tabeller för rankning av antalet nyföretagare/län och i förhållande till folkmängd.

För mer information kontakta: 
Jan Lundin, vd, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-458 27 29, jan.lundin@rts.se
Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se

*Om Turistnäringens Företagarindex:
Urvalet för nyföretagardelen baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i definitionen av turistföretag i rapporten är verksamheter som anses tillhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underlätta denna som exempelvis logi, resebyrå/researrangör och transport. I enkätundersökningen ingick 1 100 turistföretag. Undersökningen genomfördes nationellt samt i samarbete med regionala turistorganisationer som distribuerade enkäten till sina lokala nätverk av turistföretagare. Turistnäringens Företagarindex presenteras av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige
Rese- och Turistnäringen i Sverige är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt turistnäringens intressenter. RTS har sedan 2010 det operativa ansvaret att utveckla, bemanna och driva det nationella utvecklingscentret, TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. För vidare information, se www.rts.se.

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se