Svensk turisminnovation lanseras på RIO+20

Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) och FN:s turismorganisation UNWTO lanserar det gemensamma projektet ”Down to Earth for Tourism” idag vid FN:s konferens Rio+20 om hållbar utveckling. Projektet är ett svenskt initiativ som nu utvecklas tillsammans med UNWTO och uppmärksammas internationellt som ett spetsprojekt med rymden som katalysator för innovation. 

Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) och FN:s turismorganisation UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) har tecknat samarbetsavtal kring det globala projektet ”Down to Earth for Tourism”, där erfarenheter från rymdforskning och den internationella rymdstationen nyttjas för att hitta nya innovativa lösningar för hållbar turismutveckling. Syftet är att utveckla verktyg och modeller som kan återanvändas globalt och hjälpa länder, regioner och framtidens turistdestinationer mot hållbar utveckling. Pilotprojekt har redan utförts i Kina och Skandinavien och nu lanseras projektet internationellt.

Sverige uppmärksammas redan för sin framträdande position vad gäller innovationer, rymdteknologi och hållbar utveckling. Att inleda ett samarbete med UNWTO kring innovationer inom turism känns minst sagt spännande och jag ser fram emot att presentera projektet i Rio. Vår vision är att etablera ett ”Mission Control”-center baserat i Stockholm där planering och konceptutveckling sker och sprids globalt inom ramen för projektet, säger Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

Projektet ”Down to Earth for Tourism” baseras på ett koncept, framtaget av det svenska innovationsbolaget Umbilical Design, som utgår från ”The astronaut lifestyle”, dvs astronauters levnadsförhållanden i rymden. Genom att se till hur man tillämpar kretsloppstänkande i rymden kring nyttjande av material, teknologi och begränsade resurser, kan detta synsätt anammas för hållbar turismutveckling för framtidens destinationer, resor och turistattraktioner. Via kunskapsöverföring från rymdområdet kan nya innovationer utvecklas för att bemöta framtida utmaningar vid klimatförändringar, ökad population och miljöpåverkan.

Med rymden som katalysator för innovation är ambitionen att ”Down to Earth for Tourism” ska bidra till att uppnå uppsatta millenniemål*, bland annat genom att skapa nya jobb, innovativa tjänster och produkter för hållbar tillväxt.

* Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för fattiga människor och att skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling i världen.

Länk till RTS programpunkt den 19 juni på RIO+20 med tema grön ekonomi och hållbar utveckling: http://www.oecd.org/dataoecd/62/52/50495670.pdf

Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen i Sverige, 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se
Jan Lundin, vd, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-458 27 29, jan.lundin@rts.se

Om RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige
Rese- och Turistnäringen i Sverige är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsfrågor och projekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt turistnäringens intressenter. För vidare information, se www.rts.se.

Om Umbilical Design
Umbilical Design grundades 2001 av rymddesignern Cecilia Hertz och har sedan starten arbetat med rymddesign i samarbete med NASA och den europeiska rymdorganisationen ESA. Umbilical Design är ett av tio europeiska företag som ESA år 2009 utsåg till nationella så kallade NTTI-företag (National Technology Transfer Initiative). Uppdraget innebär att ansvara för att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Det övergripande målet är att skapa ökade affärsmöjligheter för näringslivet genom att dra nytta av de kunskaper om material, metoder och synsätt som finns i rymdsektorn. För vidare information: www.umbilicaldesign.se

Om RIO 20
Den 19-22 juni 2012 äger FN:s konferens om hållbar utveckling rum i Rio de Janeiro, Brasilien.

FN:s generalförsamling beslutade 2010 att en FN-konferens om hållbar utveckling (även kallad Rio 20) ska äga rum i Brasilien 2012. Konferensens tema är grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, samt det institutionella ramverket för hållbar utveckling, det vill säga hur regler och organisation ska se ut när det gäller hållbar utveckling.

Mötet i Rio de Janeiro väntas samla närmare 50 000 representanter från regeringar, parlament, städer, organisationer i det civila samhället, multilaterala organisationer och näringsliv. Regeringens förhoppning är att Rio 20 leder till tydliga politiska åtaganden och mål som engagerar många olika aktörer i Sverige och globalt.

Taggar: