Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i RugVista Group ABs (publ) (“RugVista Group” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market (“First North Premier”).

Som offentliggjordes den 18 mars 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i RugVista Group-aktien (“Noteringen”) har Carnegie möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i RugVista Group-aktien i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i RugVista Group-aktien får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på First North Premier (den 18 mars 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Noteringen, det vill säga 125 SEK.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har genomförts i RugVista Groups aktie på First North Premier enligt nedan. Kontaktperson i Carnegie är Magnus Andersson, telefon: +46 8 5886 8800.

Stabiliseringsinformation
Emittent: RugVista Group AB (publ)
Instrument: Aktie (ISIN: SE0015659834)
Erbjudandets storlek: 13 924 280 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris: SEK 125
Marknad: Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market
Ticker: RUG
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-03-18 463 365 125,0000 125,0000 125,0000 SEK SSME
2021-03-19 272 438 125,0000 122,9800 124,2595 SEK SSME
2021-03-22 28 604 124,4000 124,3000 124,3454 SEK SSME
2021-03-23 46 543 125,0000 125,0000 125,0000 SEK SSME
2021-03-24 43 847 125,0000 125,0000 125,0000 SEK SSME
2021-03-25 90 901 125,0000 123,8000 124,5958 SEK SSME
2021-03-26 17 044 124,4000 124,4000 124,0000 SEK SSME
2021-03-29 15 000 125,0000 125,0000 125,0000 SEK SSME

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Lindskog, VD RugVista Group

Telefon: +46 40 668 81 04

E-post: investorrelations@rugvista.se

Hemsida: www.rugvistagroup.com

Denna information är sådan information som RugVista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18:45 den 29 mars 2021.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Ett eventuellt erbjudande kopplat till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas i enlighet med ett prospekt upprättat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare ska inte teckna eller handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som ingår i ett prospekt.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Norge och Finland.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till personer i Storbritannien att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. I Storbritannien får detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri endast distribueras och riktas till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.