• news.cision.com/
 • Rugvista/
 • RugVista Group (publ) offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

RugVista Group (publ) offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

RugVista Group AB (publ) (“RugVista”, ”RugVista Group” eller “Bolaget”), en av de ledande europeiska DTC1-onlineplattformarna inom mattförsäljning2, offentliggjorde den 24 februari 2021 sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier (“Noteringen” eller ”Erbjudandet”) på Nasdaq First North Premier Growth Market (“First North Premier”). Bolaget offentliggör idag prospektet för Noteringen. Första dag för handel på First North Premier förväntas vara den 18 mars 2021.

Erbjudandet i korthet

 • Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom prisintervallet 110–125 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget om cirka 2,2–2,5 miljarder SEK3. Det slutliga priset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 18 mars 2021.
 • Erbjudandet består av 10 383 535 befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 51,2 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget3) och ett totalt värde av cirka 1,1-1,3 miljarder kronor, och kommer att erbjudas av huvudägaren Litorina IV L.P. (”Litorina”) och ett fåtal andra aktieägare (tillsammans de "Säljande Aktieägarna").
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Säljande Aktieägare att åta sig att sälja ytterligare högst 1 557 528 befintliga aktier, vilket motsvarar 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
 • Säljande Aktieägare avser även att förbehålla sig rätten att utöka Erbjudandet och sälja ytterligare högst 1 983 217 befintliga aktier.
 • Teknik Innovation i Norden Fonder AB (TIN Fonder), Roosgruppen AB, Knutsson Holdings AB, OstVast Capital Management Ltd, Adrigo Asset Management AB, Alcur Fonder AB, Fosielund Holding AB, Gornergrat Capital AB4, Lhotse Capital AB5 och LMK Venture Partners AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 820 miljoner SEK. Åtagandena motsvarar, under antagandet att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet, 33,6 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet och 50,1 procent av Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
 • Medlemmar i bolagsledningen och aktieägande styrelseledamöter avser att ingå åtaganden om lock-up under en period om 360 dagar från den första dagen för handel på First North Premier. Litorina och andra Säljande Aktieägare som inte är medlem i bolagsledningen eller är aktieägande styrelseledamot avser att ingå åtaganden om lock-up under en period om 180 dagar från samma tidpunkt.
 • Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
 • Anmälningsperioden förväntas löpa mellan den 10 och 17 mars 2021.
 • Beräknad första handelsdag på First North Premier är den 18 mars 2021 under kortnamnet ”RUG”. Beräknad likviddag är den 22 mars 2021.
 • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet ingår i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Noteringen och som idag har godkänts av Finansinspektionen och nu är tillgängligt på Bolagets hemsida, www.rugvistagroup.com.

Michael Lindskog, VD för RugVista, kommenterar:

”Jag tycker att det är inspirerande att vi är i en position där vi kan ta detta steg i organisationens utveckling och uppskattar förtroendet som cornerstone-investerare och andra potentiella investerare har givit vår långsiktiga ambition och strategiska plan. Att bli ett noterat bolag kommer att öka vår förmåga att nå våra långsiktiga mål och jag ser fram emot att välkomna de nya aktieägarna ombord på vår fortsatta resa.”

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Erbjudandet kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge RugVista tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och ledningen för RugVista Group anser, tillsammans med de Säljande Aktieägarna, att en notering av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i RugVistas utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om RugVista och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och framtida medarbetare. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på First North Premier.

Om RugVista

RugVista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner, Företagskunder samt Marknadsplatser & Övrigt. Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Under 2020 uppgick RugVista Groups nettoomsättning till 562 miljoner SEK och det justerade rörelseresultatet till 109 miljoner SEK, motsvarande en justerad rörelseresultatsmarginal om 19 procent. Under perioden 2018–2020 uppgick den genomsnittliga årliga tillväxttakten i Bolagets nettoomsättning till 24 procent.

Under perioden januari–februari 2021 uppgick RugVista Groups nettoomsättning till 140 miljoner SEK, motsvarande en ökning om 80 procent jämfört med motsvarande period 2020, och det justerade rörelseresultatet uppgick till 36 miljoner SEK, motsvarande en justerad rörelseresultatsmarginal om 26 procent. Under perioden januari–februari 2020 uppgick RugVista Groups nettoomsättning till 77 miljoner SEK och det justerade rörelseresultatet uppgick till 11 miljoner SEK, motsvarande en justerad rörelseresultatsmarginal om 14 procent.

Prospekt och anmälan

Prospekt som innehåller de fullständiga villkoren och anvisningarna för Erbjudandet finns tillgängligt på RugVistas hemsida (www.rugvistagroup.com). Under anmälningsperioden kommer prospektet också att finnas tillgängligt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) (“Carnegie”) hemsida (www.carnegie.se), ABG Sundal Collier AB:s hemsida (www.abgsc.com) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se). Anmälan från allmänheten kan göras till Carnegie eller Nordnet i enlighet med villkoren i prospektet.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 10–17 mars 2021

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 10–17 mars 2021

Första handelsdag på First North Premier: 18 mars 2021

Likviddag: 22 mars 2021

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Carnegie att agera som stabiliseringsmanager och kan därmed komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på First North Premier, på OTC-marknaden eller på annat sätt, under perioden som börjar på första handelsdagen för aktierna på First North Premier och som slutar senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns ingen garanti att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabiliseringstransaktionerna, om påbörjade, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av den tidigare nämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter slutet av stabiliseringsperioden kommer stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

Carnegie och ABG Sundal Collier är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Litorina IV L.P. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie och ABG Sundal Collier. Sundling Wärn Partners AB är oberoende finansiell rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Lindskog, VD, RugVista Group

Telefon: +46 40 668 81 04

E-post: investorrelations@rugvistagroup.com

Hemsida: www.rugvistagroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 15.00 den 9 mars 2021.

1Direkt-till-konsument.

2Med ”en av de ledande europeiska onlineplattformarna inom mattförsäljning” avses att RugVista anser att Bolaget utmärker sig genom en rad olika egenskaper, bland annat genom sin välutvecklade teknologiplattform, antalet produktartiklar som erbjuds i kombination med snabb hemleverans och Bolagets relationer med leverantörer i Indien och Turkiet samt grossister inom EU. Webbutikerna RugVista och CarpetVista är enligt Bolaget bland de ledande i Europa tack vare hög kundnöjdhet, vilket framgår av ett NPS-tal på 67, ett Trustpilot-omdöme på 4,81 och ett växande antal nya kunder (ökning från 107 tusen nya kunder under 2019 till 149 tusen nya kunder under 2020).

3Baserat på antalet utestående aktier omedelbart före Erbjudandets genomförande (20 280 560 aktier).

4Ägs av Filip Engelbert.

5Ägs av Jonas Nordlander.

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Ett eventuellt erbjudande kopplat till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas i enlighet med ett prospekt upprättat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare ska inte teckna eller handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som ingår i ett prospekt.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Norge och Finland.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till personer i Storbritannien att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. I Storbritannien får detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri endast distribueras och riktas till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.