Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas

Report this content

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet. Investeringarna finansieras ur EU:s återhämtningsmedel som underlättar återhämtningen efter coronakrisen.

Dags att satsa på förnybar energi

Företagen kan få stöd till exempel för att gå över till förnybar energi eller ta i bruk teknik som effektiviserar företagets produktion. Sådana investeringar gäller exempelvis köp av solpaneler eller luftvärmepumpar eller nya anordningar och programvaror som förbättrar energi- eller materialeffektiviteten. Företag som förädlar jordbruksprodukter kan få 35 % av investeringskostnaderna i stöd, för övriga mikro- och småföretag på landsbygden är stödnivån 30 %.

Med återhämtningsmedlen finansieras också ökad biogasproduktion. Ett företag som bygger en ny anläggning eller enhet för biogasproduktion kan få 50 % av investeringskostnaderna i stöd. 

Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som är verksamma på landsbygdsområdena. Med hjälp av en karta (https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589) kan företagaren kontrollera att det egna företaget ligger på ett stödberättigande område.

Rådgivning underlättar ägarbyte i företag

Återhämtningsfinansieringen främjar inte bara investeringar utan också ägarbyten i företag. Personer som förbereder förvärv av ett företag på kärnlandsbygden eller den glest bebyggda landsbygden kan få 5 000 –10 000 euro i stöd för sakkunnighjälp som behövs när ägarbytet förbereds. Det är fråga om en ny stödform.

Finansiering söks via e-tjänsten Hyrrä

Företagsstöd för landsbygden söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). På Hyrräs framsida väljer man ”Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning”. Om man ansöker om stöd för att förbereda ett ägarbyte väljer man ”Uträtta ärenden utan FO-nummer”.

Man loggar in i Hyrrä med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort (HST-kort). Ansökan kan göras av en person som av ett företag har fått behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt i handelsregistret eller FODS. Om man vill att en person som saknar rätten att teckna företagets namn ska göra ansökan, måste en Suomi.fi-fullmakt göras upp för honom eller henne.

Beslut om finansieringen fattas av den regionala NTM-centralen. Den ger också närmare information om stödet och om hur ansökan går till. Stöden kan sökas till utgången av år 2022. I den första etappen behandlas ansökningar som blivit anhängiga senast 15.11.2021.

Ytterligare information till stödsökande:
De regionala NTM-centralerna, kontaktuppgifter

https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygden/aterhamtningsfinansiering
https://www.livsmedelsverket.fi/foretagsstod

Ytterligare information till medierna:
Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Taggar: