BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2020 S2Medical AB (publ)

Report this content

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 4 uppgick Bolagets nettoomsättning till 4,9 (1,0) miljoner SEK. Omsättningen under hela året uppgick till25,6 (3,1) miljoner SEK. Bolaget har under perioden haft en hög efterfrågan på medicinskt förbrukningsmaterial vilketjämfört med föregående år haft en positiv effekt på Bolagets försäljning. Bolaget har under kvartal 4 tillförts ca 26,2 miljonerSEK i kontanta medel före emissionskostnader genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutadövertilldelning. Kassaflödet uppgick under kvartalet till 21,3 (-5,7) miljoner SEK och för helåret 2020 till 9,7 (-21,0) miljonerSEK. Förbättringen jämfört med samma period föregående år är, utöver kassaflödet relaterat till emissionslikviden, hänförligttill ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten. Under kvartal 4 har, mot bakgrund av rådande kris, volymerfrån ordinarie sårläkningsprodukter minskat något jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på medicinsktförbrukningsmaterial är fortsatt hög efter periodens utgång, samtidigt som Bolaget ser återhämtning i efterfrågan på ordinarie sårläkningsprodukter.

FINANSIELL ÖVERSIKT

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2020

Nettoomsättningen uppgick till 4,9 miljoner SEK (1,0 miljoner SEK)

Rörelseresultatet uppgick till -5,6 miljoner SEK (-6,0 miljoner SEK)

Periodens resultat uppgick till -5,6 miljoner SEK (-6,0 miljoner SEK)

Vinst per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,53 SEK).

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2020

Nettoomsättningen uppgick till 25,6 miljoner SEK (3,1 miljoner SEK)

Rörelseresultatet uppgick till -14,9 miljoner SEK (-18,3 miljoner SEK).

Årets resultat uppgick till -15,0 miljoner SEK (-18,4 miljoner SEK).

Vinst per aktie uppgick till -1,02 SEK (-1,63 SEK)

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 25,1 miljoner SEK jämfört med 3,9 miljoner SEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till +21,3 (-5,7) miljoner SEK och under 2020 till +9,7 (-21,0) miljoner SEK. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år så påverkas periodens kassaflöde positivt från likviditetstillskott genom bolagets nyemission under perioden.

Eget kapital uppgick per balansdagen till 32,8 miljoner SEK, jämfört med 15,7 miljoner SEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 80 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020

Bolagets produkt för brännskador, EPIPROTECT®, har i en studie som skickats till tidskriften Burns, den 5 oktober 2020 visat sig läka brännskador på halva tiden jämfört med konventionell behandling med grishud. Studien visar även att patienterna som behandlades med EPIPROTECT® hade mindre ärr tolv månader efter läkning, än patienter som behandlats med grishud.

Den 12 oktober 2020 ingicks ett avtal med Curenc Holding AB om att förvärva bolagets dotterbolag Curenc AB och därigenom Curenc ABs samtliga patent, patentansökningar samt rätten till framtida intellektuella tillgångar. Förvärvet förväntas slutföras under det första kvartalet 2021.

Bolaget vann i början av november en stor upphandling inom Förenade Arabemiratens största sjukvårdsorganisation, Abu Dhabi Health Services Company (SEHA). De upphandlade produkterna är EPIPROTECT® i samtliga storlekar som placerats som primärval i upphandlingen.

Den 23 november 2020 säkrade bolaget ett leveransavtal för försäljning av EPIPROTECT 2117® samt EPIPROTECT ULCER® till United Arab Emirates Ministry of Health & Prevention (MoHAP). Produkterna kommer genom avtalet att vara tillgängliga för 17 sjukhus och 77 vårdcentraler i regionen.

Bolaget vann i början av december en tilläggsupphandling av EPIPROTECT® i den sammanslutning av Regioner som kallas Femklövern. Femklövern består av Region Uppsala, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Södermanland. Avtalet sträcker sig till nästa upphandling i februari 2022. Regionerna har uppskattat volymer som kommer avropas under avtalsperioden (till och med februari 2022), det uppskattade värdet uppgår till ca. 4,5 miljoner SEK. 

Bolaget har under det fjärde kvartalet genomfört en företrädesemission om ca 21,2 miljoner SEK som tecknades till ca. 287%. Till följd av det höga intresset i bolagets emission beslutades även om utnyttjande av en övertilldelning om 5,0 miljoner SEK.

Bolaget har till följd av den ökade efterfrågan av medicinskt förbrukningsmaterial säkrat flera större leveranser av skyddsutrustning till sjukvården. 

Den 29 december 2020 vann Bolaget genom sin distributör i Förenade Arabemiraten en upphandling inom Ministry of Health. Upphandlingen innebär en initial beställning av Epiprotect värd drygt 1 miljon SEK som kan komma att levereras i en eller flera delar. Den initiala beställningen kan följas av fler beställningar under 2021 beroende på förbrukningstakten på nuvarande beställning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Sieb Smidtman tillträdde som regional säljchef i Europa per den 1 januari 2021. Sieb kommer att leda arbetet med S2Medicals distributörer i Europa med målsättningen att arbeta med befintliga distributörer i Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien för att öka försäljning av bolagets produkter och utbilda kunder samt prospektera nya potentiella distributörer inom regionen. Sieb har mer än 30 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter i Europa och kommer senast från tjänsten som sales director northern Europe på det amerikanska medtech-bolaget Argentum Medical.

Bolaget har per den 12 februari 2021 vunnit en upphandling i Region Stockholm genom teckning av distributionsavtal med Ynolens AS. Distributionsavtalet avser försäljning av Ynolens AS parfymfria luktborttagare i Sverige, som bland annat används för att minska patienters lidande vid sårbehandlingar.

I samverkan med Ynolens AS har Bolaget vunnit en upphandling inom Region Stockholm som sträcker sig över 3 år med option för förlängning om ytterligare totalt 2 år.

Informationen är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-05 09:00 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

För att läsa hela bokslutskommunikén, besök www.swe.s2m.se/finansiella-rapporter

Bokslutskommuniké 2020 – S2Medical AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar