Delårsrapport April-Juni 2019 S2Medical AB (publ)

Report this content

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT 

Under det andra kvartalet uppgick omsättningen till 0,4 miljoner kronor (0,5 miljoner kronor). Sett över halvåret har dock omsättningen ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för perioden uppgick till 6,2 miljoner kronor (2,7 miljoner kronor). Större investeringar som gjorts i sälj och marknadsföring väntas ge ökade intäkter på sikt.

FINANSIELL UTVECKLING 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 0,4 (0,5) MSEK. 

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 2 uppgick till -5,4 (-2,2) MSEK, en minskning med 3,2 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -1 388 (-473) procent. Minskningen i rörelseresultat beror på planenligt ökade rörelsekostnader för att hantera förväntad framtida tillväxt.

Resultat efter skatt för kvartal 2 uppgick till -5,4 (-2,2) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING 

Bolagets finansiella ställning och likviditet är fortsatt god. Likvida medel uppgick per balansdagen till 26,4 MSEK jämfört med 32,2 MSEK vid periodens ingång. Eget kapital uppgick till 34,3 MSEK, jämfört med 39,8 MSEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 88 procent. Intäkterna minskade något under andra kvartalet men resultat av större investeringar inom sälj och marknadsföring väntas ge ökade intäkter på sikt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2019

-      Bolaget tecknar distributionsavtal med Morecare för den Bahrainska marknaden. Avtalet gäller bolagets produkter i Epiprotect-serien samt InstaQrett. Avtalet förbinder Morecare till beställningar om minst 2,7 miljoner under de kommande 3 åren för att behålla avtalet.  

-      Bolaget tecknar distributionsavtal med Ibn Sina Medical för den Omanska marknaden. Avtalet innebär bland annat förbindelser till beställningar om ca 2,1 miljoner SEK över de kommande 3 åren.  

-      Resultat från pilotstudie publiceras i tidskriften Burns Open. Resultaten från studien indikerar att Epiprotect i kombination med enzymatiskt avlägsnande av brännskadad vävnad kan vara ett bättre alternativ än nuvarande standardbehandling. Även ärruppföljningen efter 6 månader gav ett positivt utfall.  

-       Patentet bakom den unika transplantationsutrustningen Instagraft® kommer att godkännas i Sydafrika.  

-      VD och Chief Medical Officer köpte aktier i S2Medical AB (publ). VD Petter Sivlér samt Chief Medical Officer, Dr. Johan Thorfinn meddelar att de köpt 3024 B-aktier vardera. Både Petter Sivlér och Johan Thorfinn är sedan tidigare indirekta delägare genom holdingbolaget SivlerSkog Group AB som äger 2 000 000 A-aktier och 2 500 000 B-aktier vilket motsvarar ca 39,8 % av kapitalet och 66,6 % av rösterna. 

-      Svenska läkemedelsverket beslutade att produkterna Epiprotect Ulcer och Epiprotect2117 inte längre får säljas i Sverige som medicinteknisk produkt klass I. Beslutet grundas bland annat på att de bedömt att produkterna utgör mer än en barriärfunktion. Bolaget har sedan tidigare identifierat ett större användningsområde för produkterna än vad de nu marknadsförs för och har därför redan påbörjat en ny CE-märkning under klass IIb. Denna beräknas vara färdig under 2019. 

-      Under Juni genomfördes European Wound Management Associations årliga möte i Göteborg, vid vilket S2Medical AB (publ) var en av de största sponsorerna. Bolagets deltagande vid den tillhörande mässan gav ett bra gensvar med stor trafik av både kunder, befintliga samt prospektiva distributörer från hela världen genom bolagets monter. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

-      Epiprotect erhöll oracle kod inom Abu Dhabi Health Services (SEHA). Att få en Oracle kod tar normalt sett 1,5-2 år. Bolaget har genomgått processen på endast 8 månader vilket är snabbare än beräknat och vittnar om att sjukhus inom SEHA är angelägna om att få börja beställa och använda Epiprotect.

-      Bolaget genomför omfattande nyrekryteringar inom sälj och marknadsföring globalt och kommer genom detta bland annat ha en starkare närvaro i Mellanöstern som ses som en för bolaget mycket viktig marknad med stor potential.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/8 2019 kl. 08:00

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

S2Medical AB (publ) - Delårsrapport Apr – Jun 2019

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar