Kallelse till årsstämma i S2Medical AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i S2Medical AB (publ), org. nr 556934-8344, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 09.00 på Scandic Linköping City, konferensrum Mallorca, Gamla Tanneforsvägen 51, 582 54 Linköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels fredagen den 10 maj 2019 anmäla sig till bolaget, antingen per post: S2Medical AB, Sunnorpsgatan 5, 582 73 Linköping eller per e-post: hello@s2m.se

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 10 maj 2019. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.s2m.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 10 maj 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren/banken i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

 1. 1.       Val av ordförande vid stämman
 2. 2.       Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. 3.       Godkännande av förslaget till dagordning
 4. 4.       Val av en eller två justeringsmän
 5. 5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. 6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. 7.       Beslut angående:
 8. a.      fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 9. b.      dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 10. c.      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  1. 8.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
  2. 9.       Val av styrelse och revisor
  3. 10.   Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 
  4. 11.    Stämmans avslutande

VD-presentation

 

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 1; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås John Engholm.

Förslag under punkten 8; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås oförändrat 91 000 kronor till styrelseordföranden och 45 500 kronor vardera till resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Förslag under punkten 9; Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Martin Zetterström, Mårten Skog, Carsten Browall, Roland Frösing samt Amin Omrani. Amin Omrani föreslås till styrelseordförande.

Det föreslås omval av den auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB som bolagets revisor. 

Förslag under punkten 10; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 1 129 500 aktier. Nuvarande antal aktier är 11 295 000 och det högsta antal som tillåts av bolagsordningen är 34 144 000 aktier.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 10krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.s2.se, och på bolagets kontor på Sunnorpsgatan 5, 582 73 Linköpingsenast från och med torsdagen den 25 april 2019. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på årsstämman. 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

***

Linköping i april 2019

S2Medical AB (publ)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17/4 2019 kl. 15:16.

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets

certified adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar