Kommuniké från årsstämma 2021

Report this content

S2Medical AB (publ) höll årsstämma i Linköping den 1 juni. Följande huvudsakliga beslut fattades:

  • Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020, och att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 91 000 kronor vardera för övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Till styrelsen omvaldes Amin Omrani, Mårten Skog, Fredrik Skog, Nina Bake samt Roland Frösing. Till styrelseordförande valdes Nina Bake.
  • Som bolagets revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 4 000 000 aktier.
  • Stämman beslutade att bolagsordningen skall ändras i enlighet med styrelsens förslag.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-01 18:52 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Prenumerera

Dokument & länkar