S2Medical AB (publ) öppnar säljkontor i Mellanöstern

Report this content

S2Medical AB (publ) har öppnat ett säljkontor för att stödja sälj- och marknadsföringsaktiviteterna i Mellanöstern genom att hjälpa våra distributörer att driva försäljning och utbilda kunder med målsättningen att öka vår omsättning i regionen.

Det helägda dotterbolaget S2Medical AB DMCC Branch har sitt säte i Förenade Arabemiraten och leds på plats av Mårten Skog som i egenskap av General Manager kommer att ansvara för bolagets verksamhet. Moderbolagets svenska revisor Carl-Johan Sandberg ansvarar för granskningen av dotterbolagets räkenskaper vilka kommer att redovisas tillsammans med de övriga ekonomiska rapporter som moderbolaget är ålagt att redovisa.

”Vår verksamhet i Mellanöstern har sedan bolagets grundande varit av stor strategisk vikt och vi ser en ökad närvaro som nyckeln till att ytterligare öka expansionstakten i regionen. Vi har stora förhoppningar att inom en snar framtid se effekterna av denna satsning.” säger bolagets VD Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25/9 2019 kl. 15:14. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Prenumerera

Dokument & länkar