Saabs årsstämma hölls den 11 april 2019 i Linköping

Report this content

På Saabs webbplats finns möjlighet att ta del av Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhes anförande liksom anförande av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Se länk

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,50 kronor per aktie och måndagen den 15 april 2019 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2019.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen avseende revisorns mandattid (i § 9), samt ändringar av redaktionell karaktär (i § 1, § 12 och § 14) till följd av vissa lagändringar.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag valdes Johan Menckel som ny styrelseledamot och samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes, dvs. Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara

1 900 000 kronor till styrelseordföranden, 700 000 kronor till vice ordföranden och 620 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 250 000 kronor till ordförande och 165 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara

150 000 kronor till ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2020 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2020 (”LTI 2020”) bestående av tre delar: Aktiesparprogram 2020, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020. LTI 2020 omfattar högst 1 465 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2020 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till 5 procent av baslönen för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 993 000 B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 riktas till högst 175 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara upp till 7,5 procent av baslönen för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till högst 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till tre prestationsmål: organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2020. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 omfattar högst 310 000 B-aktier i Saab.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020 riktas till högst 45 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020. Deltagande i programmet förutsätter även deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 eller Aktiesparprogram 2020. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande högst 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2020 beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på åtta likaviktade prestationsmål under 2020 kopplade till Saabs särskilda projekt inom produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C) och ubåtar. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av baslön för VD och 60 procent av baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 162 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 465 000 B-aktier i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram och för efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2020, huvudsakligen sociala avgifter. Stämman beslutade vidare att högst 1 135 000 B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2020. Överlåtelser sker normalt under räkenskapsåret 2023 och i februari 2024 enligt villkoren för LTI 2020.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 200 000 B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com 

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar