Saabs resultat januari-juni 2020

Report this content

Saab presenterar resultatet för januari-juni 2020.

Kommentar från VD och koncernchef, Micael Johansson:

Stark orderutveckling och fortsatt god lönsamhet

Under andra kvartalet 2020 har COVID-19 pandemin avsevärt påverkat människor, länder

och företag världen över. Även för Saab följer utmaningar men den försvarsrelaterade verksamheten står fortfarande stark. I de enheter med civila erbjudanden finns en större påverkan av pandemin, då framförallt efterfrågan inom civila flygindustrin minskat kraftigt.

Trots dessa utmaningar visar Saab ett starkt andra kvartal och ett halvårsresultat i linje med föregående år.

I ljuset av COVID-19 har Saab på ett effektivt sätt utnyttjat modern teknik för att interagera

med befintliga och nya kunder. Detta möjliggjorde en ökning i nya ordrar under kvartalet samt framgångsrikt genomförande av viktiga milstolpar i pågående projekt. Inom de enheter som påverkats negativt av den pågående krisen vidtas ett antal åtgärder för att anpassa kostnaderna, ett arbete som bedöms fortsätta under 2020. Givet den pågående pandemin,

kan Saab dock inte utesluta ytterligare påverkan på verksamheten, framförallt vad gäller leverantörskedjan. Saab går in i det tredje kvartalet med en stark orderstock, vilken fortsätter att stödja en betydande del av årets förväntade omsättning. För 2020 är ambitionen fortsatt

att det operationella kassaflödet skall vara positivt.

Saab fortsätter att exekvera enligt strategin med fokus på fortsatt internationalisering och investeringar i produktportföljens kärnområden. Det är fullt fokus på projektgenomförande och Saab står fast vid sina långsiktiga finansiella mål avseende tillväxt och lönsamhet.

Orderingång

Orderingången under första halvåret 2020 ökade med 45 procent och uppgick till

14 070 miljoner kr (9 710). Ökningen förklaras till stor del av en fortsatt god efterfrågan på försvarsrelaterade produkter och lösningar där Saab i en utmanande tid har tecknat stora och medelstora ordrar. Tillväxten på mindre ordrar var 9 procent. Orderingången under andra kvartalet bestod bland annat av supportkontrakt för såväl Gripen som SK60 till Sverige, order inom flygburet sensorsystem samt order från USA, Estland och Lettland på Carl-Gustafsystem.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat

Försäljningsintäkterna var på samma nivå under förstå halvåret 2020 som motsvarande period 2019 och uppgick till 16 876 miljoner kr (16 941). Under andra kvartalet visade Saab en positiv försäljningsvolymökning på 5 procent, vilket förklaras av en fortsatt god exekvering och ökning av leveranser inom flera affärsområden.

Rörelseresultatet uppgick till 1 212 miljoner kr (1 221) första halvåret med en marginal om 7,2 procent (7,2).  Den negativa påverkan inom den civila verksamheten kompenserades med högre volymer inom den försvarsrelaterade verksamheten och kostnadsbesparingar.

Under kvartalet levererade Saab det första flygburna sensorsystemet GlobalEye till Förenade Arabemiraten. Därtill genomfördes de första flygproverna med nya radarn av AESA-typ för stridsflygplan. Under kvartalet har samarbetet med Storbritannien inom Future Combat Aircraft System (FCAS) intensifierats och nya studier för framtida stridsflygssystem genomförts.

Operationellt kassaflöde

Det operationella kassaflödet stärktes under första halvåret och uppgick till 235 miljoner kr

(-2 702 ). Kassaflödesförbättringen är främst hänförligt till betalningsmilstolpar från de stora programmen samt erhållna anstånd relaterade till skatter och avgifter.

Prognos för 2020

Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av COVID-19, bedömdes i delårsrapporten för första kvartalet 2020 att tidigare prognos för helåret 2020 inte kunde konfirmeras. Bolaget gör fortsatt samma bedömning.

Finansiell översikt

MSEK Jan-jun 2020 Jan-jun 2019  Förändring, % Kv2 2020 Kv2 2019  Förändring, % Helår 2019 
Orderingång 14 070 9 710 45 9 247 5 228 77 27 216
Orderstock 90 458 94 236 -4 93 293
Försäljningsintäkter 16 876 16 941 -0 8 836 8 445 5 35 433
Bruttoresultat 3 711 3 788 -2 1 831 1 937 -5 8 035
Bruttomarginal, % 22,0 22,4 20,7 22,9 22,7
EBITDA 1 918 1 893 1 1 004 974 3 4 305
EBITDA-marginal, % 11,4 11,2 11,4 11,5 12,1
Rörelseresultat (EBIT) 1 212 1 221 -1 652 630 3 2 937
Rörelsemarginal, % 7,2 7,2 7,4 7,5 8,3
Periodens resultat 860 826 4 518 429 21 2 025
varav moderbolagets aktieägares andel 855 831 3 521 433 20 1 983
Resultat per aktie efter utspädning, SEK ¹ 6,40 6,20 3,90 3,23 14,81
Räntabilitet på eget kapital, % ² 10,0 10,5 10,0
Operationellt kassaflöde 235 -2 702 1 817 -779 -1 300
Fritt kassaflöde 22 -3 126 1 722 -989 -2 036
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 0,16 -23,32 12,89 -7,38 -15,20
¹⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 690 023 134 064 875 133 625 118 134 039 937 133 929 292
²⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in press, institutionella investerare och analytiker till en presentation där vd och koncernchef Micael Johansson och t.f. finansdirektör Thomas Hendel presenterar Saabs delårsrapport januari-juni 2020.

Datum:       Fredagen den 17 juli, klockan 10.00

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag på http://www.saabgroup.com

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: http://saab-interimreport.creo.se/200717

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                                          +46 8 566 427 05

Storbritannien:                                +44 333 300 9032 (pin kod: 94196298#)

USA:                                               +1 833 526 8381

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Merton Kaplan, Head of Investor Relations

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

Ann Wolgers, Press Officer

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 07.30 CET.