• news.cision.com/
  • Saab/
  • Saabs resultat januari-mars 2022: En stabil start på året i en föränderlig omgivning

Saabs resultat januari-mars 2022: En stabil start på året i en föränderlig omgivning

Report this content

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2022.

Höjdpunkter Q1 2022

  • Orderingång på MSEK 8 115 (5 871) motsvarande en tillväxt på 38%, med ökning inom de flesta affärsområdena drivet av medelstora ordrar.
  • Försäljningsintäkter uppgick till MSEK 9 218 (9 088) med en tillväxt på 1,4%.
  • EBITDA ökade och uppgick till MSEK 1 148 (1 066) med en marginal på 12,5% (11,7).
  • Rörelseresultatet förbättrades med 10% och uppgick till MSEK 654 (597). Marginalen var 7,1% (6,6), till följd av förbättrad projektexekvering och produktmix.
  • Det operationella kassaflödet i kvartalet var MSEK -179 (-160).
  • Hållbarhetsarbetet fortsatte och föreslagna mål till Science-Based Targets-initiativet lämnades in.
  • Årsstämman beslutade om en utdelning om 4,90 kr per aktie till aktieägarna.

Kommentar från Micael Johansson, vd och koncernchef Saab:

En stabil start på året i en föränderlig omgivning

Vi gick in i året med hopp om en återgång till det normala efter pandemin men bevittnar nu en humanitär tragedi till följd av kriget i Ukraina. Detta påminner oss återigen om vikten av länders rätt att bygga upp sitt försvar för att skydda sina gränser, invånare och samhällen. Vi är starkt övertygade om att fred, säkerhet och stabilitet är grundläggande för hållbarhet, mänskliga rättigheter och frihet.

De tidiga effekterna av krisen har förändrat det säkerhetsmässiga läget i Europa. Detta har lett till ett skifte i och med att flertalet länder, inklusive Sverige, Tyskland, Storbritannien och Finland, har utannonserat satsningar på försvaret för de kommande åren. Saab är väl positionerat och redo att stödja kundernas växande behov. Givet industrins långsiktiga karaktär kommer däremot möjligheterna för ytterligare ordertillväxt ta viss tid.

På grund av pandemin har vi under de senaste åren arbetat intensivt med hantering av våra leverantörskedjor. Med den ökande geopolitiska instabiliteten i världen ser vi, liksom många andra bolag, ytterligare utmaningar med försörjningskedjan i vår industri. Vi arbetar nära våra leverantörer för att motverka framtida effekter av försörjningsbrister och säkerställa leverans av komponenter. För att möta ytterligare ökad efterfrågan kommer vi också stadigt att utöka vår kapacitet.

Under årets första kvartal fortsatte vi att se ett starkt intresse för Saabs portfölj, i synnerhet inom Dynamics och Surveillance. Orderingången ökade med 38 procent, drivet av medelstora ordrar inom de flesta affärsområdena. Ordertillväxten på våra internationella marknader var 78 procent. Dynamics fick ordrar för träningssystem till USA och Finland, och Surveillance fick ett kontrakt för en civil säkerhetslösning i Australien. I Kockums erhöll man ett stort kontrakt från Sverige för halvtidsmodifieringen av den tredje ubåten av Gotlandsklass.

Vid slutet av kvartalet anlände de två första serieproducerade Gripen E-planen till Brasilien och deras första flygning i landet med brasilianska piloter har nu genomförts. Detta är en viktig milstolpe i Gripen E-programmet där de två stridsflygplanen är en del av de 36 plan som beställdes av det brasilianska flygvapnet 2014.

Försäljningsintäkterna ökade jämfört med det första kvartalet förra året och uppgick till SEK 9 218 miljoner (9 088). Försäljningstillväxten var 1,4 procent och reflekterade årets leveransmönster som är starkare i det andra halvåret. Dynamics, Kockums och Combitech rapporterade försäljningstillväxt medan försäljningen i Aeronautics och Surveillance minskade. Vi står fast vid vår prognos om en försäljningstillväxt omkring 5 procent för helåret.

Rörelseresultatet förbättrades med 10 procent och uppgick till SEK 654 miljoner (597) i kvartalet, motsvarande en marginal på 7,1 procent (6,6). Detta drevs av högre bruttomarginal till följd av förbättrad projektexekvering och en gynnsam produktmix.

Det operationella kassaflödet i kvartalet var i linje med vår plan för milstolpebetalningar och uppgick till SEK -179 miljoner (-160).

Under kvartalet fortsatte vi vårt omfattande hållbarhetsarbete och stärkte vår hållbarhetsstyrning ytterligare. Följaktligen lämnade vi in föreslagna mål till Science-Based Targets-initiativet kopplat till det åtagande till Race to Zero som vi annonserade förra året.

När vi nu lämnar ett stabilt första kvartal bakom oss, kommer vi att fortsätta vår resa med fokus på hållbar tillväxt, stärkt lönsamhet och kassaflöde.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2022 Jan-mar 2021  Förändring, % Helår 2021  
Orderingång 8 115 5 871 38 43 569
Orderstock 104 537 97 211 8 105 177
Försäljningsintäkter 9 218 9 088 1 39 154
Bruttoresultat 2 034 1 934 5 8 205
Bruttomarginal, % 22,1 21,3 21,0
EBITDA 1 148 1 066 8 4 826
EBITDA-marginal, % 12,5 11,7 12,3
Rörelseresultat (EBIT) 654 597 10 2 888
Rörelsemarginal, % 7,1 6,6 7,4
Periodens resultat 372 396 -6 2 025
varav moderbolagets aktieägares andel 354 392 -10 1 926
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,66 2,94 14,45
Räntabilitet på eget kapital, % ¹⁾ 8,4 5,2 9,0
Operationellt kassaflöde -179 -160 3 276
Fritt kassaflöde -361 -265 2 737
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -2,71 -1,99 20,53
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 267 371 133 213 468 133 293 340
¹⁾  Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs delårsrapport januari-mars 2022

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport januari-mars 2022.

Datum:        Fredagen den 22 april, klockan 10.00.

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag på http://www.saab.com

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: https://www.saab.com/investors/webcast/q1-2022

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                                                   +46 8 5664 2706

Storbritannien:                                         +44 333 300 9268 

USA:                                                        +1 646 722 4903

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saab.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, Head of Investor Relations

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 07.30 CET.