Investeringar i megatrender – så här hejdar du klimatförändringen

Report this content

För investerare innebär megatrenderna såväl möjligheter som utmaningar. En av de viktigaste färdigheterna som en investerare behöver är att känna igen de vinnande och starkaste megatrenderna. Men är alla megatrender positiva ur investerarens synvinkel? När megatrendernas inverkan sträcker sig långt fram i tiden krävs långsiktighet av investeraren.

Lönar det sig att investera i megatrender?

När en megatrend, till exempel klimatförändringen, identifieras på marknaden är hypen kring den under den första tiden en stor risk för investeraren. Framtidsutsikterna kan se för bra ut och då är man beredd att betala också mycket höga värderingskoefficienter för företag som man antar ska dra nytta av megatrenden i fråga. Historien har också ofta visat att företag som skapat ny teknik ändå inte alltid lyckas kommersialisera den.

Att investera i företag som försöker bromsa upp eller lösa miljöförändringarna är (troligen) lönsamt – åtminstone relativt sett. Investeringar i miljövänliga företag sänker de här företagens kapitalkostnader. Det är mycket sannolikt att miljöregleringen kommer att öka från nuvarande nivå. Regleringen förändrar troligen de energiintensiva branschernas möjligheter att växa och göra resultat. Förändringarna i konsumentbeteendet till mera miljövänliga alternativ kommer också att förändra efterfrågan i framtiden.

Ett par lärdomar om investeringar i megatrender

Det är ofta enkelt att observera megatrender men är det tillräckligt för att garantera avkastning? Nedan ett par exempel på investering i megatrenden med klimatförändringen.

Vi tänker oss en situation där en investerare år 2016 identifierade förnybar energi som en megatrend och bestämde sig för att investera i tillverkare av vindkraftsturbiner. Valet av företag skulle ha haft en enorm inverkan på den avkastning investeraren fått. Den bästa europeiska börslistade tillverkarens aktie har stigit ca 24 %. Den svagaste aktien åter har sjunkit över 90 %. Lärdom 1: en megatrend kan i sig inte rädda ett dåligt aktieval.

Också bland tillverkarna av solpaneler har det skett en stor förändring. I början var de tyska tillverkarna starka, delvis med stöd av inmatningstarifferna, men de kinesiska tillverkarna tog snabbt igen försprånget. De kinesiska tillverkarna har fördelen av stora volymer och hemmamarknadens inmatningstariffer (enligt vissa bedömare också vrakpriser). Den buy-and-hold-investerare som investerat i tyska eller amerikanska solpaneltillverkare skulle ha förlorat en stor del av sin investering. Lärdom 2: megatrender ger inte skydd på sektornivån.

Investeraren ska också fråga sig vem som har den största nyttan av green tech-innovationer. Är det tillverkaren eller användaren? Det pristryck som de kinesiska tillverkarna har satt på solpanelerna har sänkt kostnaderna för operatörerna för solkraftverken. Lärdom 3: också den som investerar i megatrender ska aktivt ändra portföljens sammansättning, särskilt om det sker förändringar i ett företag eller i branschen.

För investeringar i megatrender gäller de allmänna spelreglerna för investeringar

För investeringar i megatrenden med miljöförändringar gäller samma regler som för annan investeringsverksamhet: betydelsen av spridning betonas när det är fråga om riskerna med ny teknik. Långsiktighet, värderingsnivåer och aktieval är viktiga faktorer i strävan efter avkastning och i riskhanteringen. För tillfället ser det inte ut som att det växande intresset för miljövänliga företag skulle ha lett till att värderingskoefficienterna stiger för mycket. En liten premie i dessa företags värderingskoefficienter kan motiveras eftersom de långvariga riskerna i de här företagen är mindre. Eftersom många branschers resurser behövs för hejda klimatförändringen lönar det sig för investeraren att sprida sina investeringar på många branscher och samtidigt dra nytta av megatrenden med klimatförändringen.

Läs mera om megatrender i Sitras megatrendkort. sitra.fi/megatrendit.

Sparbanken Miljö-specialplaceringsfond tar ställning till klimatförändringen. Fondens placeringsobjekt är de miljövänligare företagen eller projekten där avkastningen är bunden till bekämpningen av klimatförändringen.

Anders Pelli

Anders Pelli är aktieportföljförvaltare i Sp-Fondbolag. Den syn som här ges är skribentens egen personliga och motsvarar inte nödvändigtvis Sp-Fondbolags, som ansvarar för Sparbankens fonder, investeringssyn.

Textens innehåll ska inte förstås som placeringsringsrekommendationer och placeringsrådgivning. Inget som står i texten är ett bindande erbjudande att köpa eller sälja andelar i placeringsfonder eller andra värdepapper eller uppmaning att inleda annan investeringsverksamhet. Placeraren fattar varje placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Titta även på tidigare bloggar från portföljförvaltare: https://www.saastopankki.fi/sv-se/sparbanksgruppen/sparbankscentralen/sp-fondbolag/nyheter/sijoitusmarkkinat-2018

Taggar:

Prenumerera

Media

Media