Utmärkt resultat för Sparbanksgruppen – tillväxten fortsätter inom alla kärnområden

Report this content

2019 var ett år av stark tillväxt för Sparbanksgruppen. Målmedvetet och långsiktigt arbete för att förbättra kundupplevelsen gav resultat, och kundnöjdheten ökade ytterligare. Gruppens resultat var det bästa i sammanslutningens historia.

Sparbanksgruppen var i högform under 2019 och gjorde det bästa resultatet i sammanslutningens historia. Sparbanksgruppens resultat före skatt år 2019 var 94,8 miljoner euro (36,4 miljoner euro under jämförelseperioden 1.1.2018–31.12.2018). Räkenskapsperiodens vinst var 74,1 miljoner euro (30,6), varav Sparbanksgruppens ägares andel var 72,9 miljoner euro (30,1).

”2019 var ett väldigt bra år för Sparbanksgruppen. Vi arbetar för kundernas bästa, och denna målmedvetenhet syns ny som goda resultat både i de ekonomiska siffrorna och i kundnöjdheten”, säger Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Totalt ökade intäkterna från Sparbanksgruppens affärsverksamhet med 321,4 miljoner euro (234,7). Det skedde en tillväxt i räntenettot, nettot av provisionsintäkterna och -utgifterna samt övriga intäkter från affärsverksamheten. Räntenettot ökade i enlighet med det långsiktiga målet, något snabbare än marknadstillväxten. Räntenettot ökade med 1,9 procent till 155,6 miljoner euro (152,7). Ökningen av räntebidraget förklaras av ökad kreditgivning samt lägre kostnader för refinansiering. Gruppens balansräkning uppgick i slutet av 2019 till 12,0 miljarder euro (11,7), och tillväxten var 2,6 procent.

Tjänsterna utvecklas snabbt

Sparbanksgruppen satsade under förra året på att utveckla sina tjänster. Ett av de mest centrala projekten var den största investeringen i Sparbanksgruppens historia, ett nytt basbanksystem som gör det möjligt att bygga upp en digital bank i framtiden och säkerställer en modern bankplattform för gruppen för det följande årtiondet.

”Det nya basbanksystemet effektiviserar bankernas processer och verksamhet, så att vi i framtiden kan erbjuda nya produkter och tjänster snabbare och mer kostnadseffektivt än tidigare. På så sätt förbättras våra kunders användningsupplevelse ytterligare, oavsett om de använder tjänsterna via mobilen, på nätet eller på kontoret”, berättar Närhinen.

Sparbanksgruppen gjorde också en betydande ändring i verksamhetsmodellen, då bankgruppen avyttrade sina aktier i Oy Samlink Ab och ingick ett strategiskt partnerskapsavtal med Cognizants dotterbolag i Finland. Cognizant utvecklar tillsammans med Oma Sp och POP Bankgruppen ett nytt basbanksystem för Sparbanksgruppen, driver systemet och stöder bankerna i förverkligandet av deras digitala strategier. Aktiehandelns positiva effekt på Sparbanksgruppens resultat för räkenskapsperioden uppgick till omkring 12 miljoner euro.

År 2019 lanserade Sparbanksgruppen också en ny mobilapplikation, som genast intog sin plats bland de bästa mobilapplikationerna på marknaden.

Kunderna är nöjda med sparbanksupplevelsen

De goda resultaten återspeglas i Sparbankens kundnöjdhet.Sparbanksupplevelsen, dvs. den kundupplevelse som Sparbankerna ger, var en stark konkurrens- och differentieringsfaktor för gruppen även under 2019. Sparbanken fick lysande resultat både i EPSI Rating -undersökningen och i Suomen Asiakasmarkkinointiliittos årliga undersökning.

”Sparbanksgruppens strategiska mål är att erbjuda marknadens bästa kombination av digitala tjänster och tjänster som tillhandahålls ansikte mot ansikte, samt framför allt att hjälpa våra kunder att förbättra sin ekonomiska välfärd. Våra goda resultat i kundnöjdhetsundersökningarna visar att vi är på god väg mot detta mål. För detta kan vi tacka vår personal, som gör sparbanksupplevelsen till verklighet varje dag”, säger Närhinen.

I en EPSI Rating -undersökning låg såväl personkunders som företagskunders tillfredsställelse med Sparbankerna klart över branschgenomsnittet, och i båda kundgrupperna tog Sparbankerna en andraplats. Av personkunderna uppgav 91 procent och av företagskunderna 90 procent att de var nöjda eller mycket nöjda med Sparbanken.

I Suomen Asiakkuusmarkkinointiliittos årliga kundindexundersökning låg Sparbanken på femte plats i fråga om kundlojalitet och på tionde plats i fråga om kundupplevelse. Omkring 60 olika företag inom olika branscher deltog i undersökningen.

Dagens bankkunder förväntar sig både lättanvända digitala tjänster och sakkunnig, människonära, personlig service av bankerna.

”Merparten av kundmötena är redan nu digitala, men de mest betydelsefulla kundmötena sker fortfarande ansikte mot ansikte. De nätförhandlingar som vi lanserade år 2019 skapar en länk mellan digitala kundmöten och möten ansikte mot ansikte. De har också blivit allt mer populära under året”, berättar Närhinen.

Nya partnerskap sporrar tillväxt

Under 2019 fortsatte Sparbanksgruppen även att aktivt bygga strategiska partnerskap. Gruppen offentliggjorde flera partnerskap där samarbetet hämtar sin styrka från liknande bakgrunder och värdegrunder. Goda exempel är samarbetet kring sparande och placering med POP Bankgruppen och samarbetet kring företagsfinansiering med LokalTapiola-gruppen.

År 2019 lanserade Sparbanksgruppen tillsammans med samarbetspartner också det nya Vill förnya dig-programmet för små och medelstora företag, vars mål är att inspirera företagare inom små och medelstora företag att förnya sin verksamhet. Utöver Sparbanken deltar LokalTapiola, Elo och Investor samt regionala aktörer i programmet.

Fusioner ger styrka

Under räkenskapsperioden genomfördes också tre fusioner mellan Sparbanker. Kikois Sparbank fusionerades med Vittis Sparbank, Suomenniemi Sparbank fusionerades med Sparbanken Optia och Pyhäranta Sparbank fusionerades med Kaland Sparbank. Ovan nämnda förändringar var interna för Sparbanksgruppen och arrangemangen har därför inte påverkat Sparbanksgruppens resultat.

En god grund för 2020

Sparbanksgruppens affärsverksamhet växte under 2019, och alla bankgruppens affärsområden var lönsamma.

Provisionsintäkterna steg kraftigt och deras betydelse för gruppens resultat ökade sin betydelse. Provisionsintäkterna och -utgifterna ökade med 6,9 procent till 90,3 miljoner euro (84,5).

De medel som förvaltades av kapitalförvaltningstjänsterna växte med 25 procent till sammanlagt 4,5 (3,6) miljarder euro. Den största tillväxten var i fondkapitalet, som växte till 3,2 (2,2) miljarder euro. Under 2019 ökade Sp-Fondbolag sin marknadsandel bland de registrerade fondbolagen i Finland, och dess marknadsandel var 2,6 procent. Marknadsandelens ökning på 0,5 procentenheter var den största på marknaden. De utmärkta placeringsavkastningarna och nettoteckningarna på 436 (45,56) miljoner euro bidrog till tillväxten.

Tack vare de starka siffrorna har Sparbanksgruppen ett bra utgångsläge för år 2020.

”Vi fortsätter fokusera på att förbättra vår konkurrenskraft och förverkliga vår kundfokuserade strategi. Vårt mål är att fortsätta våra satsningar på kundernas sparbanksupplevelse och få ännu fler kunder som koncentrerar alla sina bankärenden till Sparbanken. Vi har alla förutsättningar för att lyckas med detta”, summerar Närhinen.

Mer information:

Tomi Närhinen,
verkställande direktör, Sparbanksgruppen
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar