Satsa på de energislukande husen

 

Om energideklarationerna ska bidra till minskad energianvändning i landets flerbostadshus måste besiktningarna fokuseras till byggnader med hög energiförbrukning och där behoven är som störst. Först då gör de verklig nytta. Det anser bransch- och intresseorganisationen SABO.

Näringsdepartementets förslag och bedömningar om energideklarationer är en del av ett omarbetat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda som nu är ute på remiss. Där föreslås bland annat att besiktningar som huvudregel ska ske på plats i alla byggnader, oavsett energiförbrukning och fastighetsägarens kunskap om byggnaden.

Men att lägga tid och pengar på besök i byggnader som redan är energisnåla eller där fastighetsägaren redan har en bra åtgärdsplan för energieffektivisering, bidrar inte till deklarationens syfte att minska energianvändningen i bostadssektorn.

- I första hand bör byggnader med hög energianvändning besiktas. Där är det mest troligt att man hittar kostnadseffektiva åtgärder, säger Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Istället för enkla besiktningar i samtliga byggnader - vilket blir konsekvenserna av ett generellt besiktningskrav - bör färre byggnader besiktas och då med betydligt högre kvalitet än vad som sker idag.

SABO anser att energideklarationerna ska genomföras på ett strukturerat och fokuserat sätt och att de bör följa två avgränsade steg för att uppnå maximal effekt och kvalitet:

  1. Fastighetsägaren tar fram nödvändiga uppgifter om byggnaden och dess energiprestanda samt informerar om redan planerade energiåtgärder. Uppgifterna granskas av en energiexpert som, om byggnaden och underlaget bedöms som bra, godkänner deklarationen. Om experten bedömer att det finns möjlighet att hitta ytterligare besparingsåtgärder går man vidare till steg två.
  2. Experten gör en fördjupad besiktning på plats och föreslår väl genomarbetade åtgärder.

- Med vårt förslag ökar chanserna att besiktningen verkligen resulterar i vettiga åtgärder. Allt för ofta innehåller dagens energideklarationer samma standardlösning för alla. Självklart ska vi istället fokusera på dels hus med störst besparingspotential, dels hus där fastighetsägaren själv inte har tillräcklig kunskap, säger Therese Rydstedt.

En rapport från Boverket i december 2009 bekräftar bilden av att dagens system för energideklarationer är undermåligt. Där uppger 80 av 100 ägare till hyreshus att åtgärdsförslagen i den gjorda energideklarationen inte gav någon ny information.

- Förslaget som nu är ute på remiss kommer att cementera problemen ytterligare. Om vi ska minska energianvändningen i landets bostadsbestånd måste vi få energideklarationer med hög kvalitet. Först då kan deklarationerna göra verklig nytta, säger Therese Rydstedt.

 

Bifogas:
SABOs remissvar som pdf.
Foto på Therese Rydstedt.

Kontakt:
Therese Rydstedt , energiexpert SABO, mobil 070-519 55 16
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, mobil 070-721 20 11

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar