Sex av tio vill att lönen sätts på den egna arbetsplatsen

Sex av tio vill att lönen sätts på den egna arbetsplatsen - men bara två av tio fackombud håller med - Att varannan facklig företrädare fortfarande förordar centrala löneförhandlingar är ett av problemen i den svenska lönebildningen. Företrädare för fackliga organisationer har inte samma uppfattning som medarbetare och företagare om vad en god lönebildning är. Därmed bromsas lönebildningens utveckling av föråldrade och konserverande uppfattningar. Medarbetarnas önskemål om en individuell, resultatberoende lönesättning och den betydelse det har för produktiviteten i företaget kan inte utnyttjas fullt ut. Det säger Jan Edgren, ansvarig för SAFs strukturrapport 2001 i en kommentar till den delrapport som publiceras i dag, "God lön för gott arbete - från nollsummespel till båda vinner". Rapportförfattaren Tommy Wahlström säger: - Fortfarande betraktas lönebildningen i den allmänna debatten och i medierna som en kamp mellan parter inom ett givet löneutrymme. Det är inte svårt att då sätta etiketten "strukturproblem" på den svenska lönebildningen. Men den verkliga lönebildning som sker i företagen är inget strukturellt problem. Företagens lönebildning fortsätter att utvecklas mot att allt bättre tillgodose medarbetarnas önskemål om en tydligare koppling mellan ett väl utfört arbete och lön. Därigenom skapar den företagsnära lönebildningen sitt eget löneutrymme. Jan Edgren och Tommy Wahlström anser att de strukturella problemen för lönebildningen ligger utanför företaget: * Utanför företaget bestämda lönepåslag belastar företagen. * Extrema skatter på arbete trubbar av lönebildningen och minskar attraktionskraften för att arbeta i Sverige. * Höga trösklar till ingångsjobb stänger ute grupper från arbetsmarknaden. * Verksamheter med en ensam, offentlig arbetsgivare innebär att konkurrensen om kompetensen uteblir, liksom genomslaget i lönebildningen. * Lagstiftarens förlegade syn på lönebildning innebär att nya krav på lönestatistik etc belastar företagen och riskerar att motverka i stället för att stödja en bra individorienterad lönebildning som uppfattas som rättvis. - Men vägen från centralistisk intervention och fördelningstänkande är anträdd i företagen. Verklighetens lönebildning innebär stora möjligheter. Med stöd av rätt debatt och förhållningssätt från politiker, media och parter kan den bli en strukturell tillgång, anser Jan Edgren och Tommy Wahlström. Ytterligare information: Tommy Wahlström, tfn 08 762 6479, Jan Edgren 08- 762 6102. OBS! Rapporten finns på www.saf.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar