Beslut om att upprätta kontrollbalansräkning.

Report this content

Styrelsen i Safe at Sea AB undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital genom upprättande av kontrollbalansräkning.

Styrelsen i Safe at Sea AB har i samband med den finansiella sammanställningen för årets tredje kvartal, kunnat konstatera att det föreligger en misstanke om att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning av detta har styrelsen initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning, för granskning av bolagets revisor.

Så snart kontrollbalansräkningen är granskad av bolagets revisor, kommer utfallet att meddelas och, i förekommande fall, kalla till kontrollstämma i enlighet med aktiebolagslagen. 

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Dokument & länkar