Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet. Safe at Sea AB's räkenskapsår är kalenderår (jan-dec)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari –

31 december för verksamhetsåret 2017. Safe at Sea AB’s räkenskapsår är kalenderår (jan-dec). 

Koncern - Perioden oktober-december 2018 

 •  Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 119 tkr (483 tkr) 
 •  Rörelseresultatet uppgick till – 181 tkr (-1 573 tkr)  
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,047 kr (-0,53 kr)  
 •  Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,1% (92,5%)  
 •  Soliditeten uppgick till 66,5% (51,7%) 
 •  Kassalikviditeten uppgick till 183,8% (134%) 

Moderbolag - Perioden oktober-december 2018 

 •  Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3119 tkr (201 tkr) 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -159 tkr (-1 506 tkr)  
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,042 kr (-0,51kr)  
 •  Bruttovinstmarginalen uppgick 58,1 % (89,7 %) 
 •  Soliditeten uppgick till 66,6% (51,8%) 
 •  Kassalikviditeten uppgick till 181,3% (132%) 

Koncern - Räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31 

 •  Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 10 950 tkr (13 741 tkr) 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 924 tkr (-4 055 tkr) 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,436 kr (-1,28 kr) 
 •  Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 % (67,9%) 
 •  Soliditeten uppgick till 66,5% (51,7%) 
 •  Kassalikviditeten uppgick till 183,9% (134%) 

Moderbolag - Räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31  

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 10 950 tkr (11 918 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 902 tkr (-4 054 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick -0,431 kr (-1,28 kr)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 % (60,5 %)
 • Soliditeten uppgick till 66,6% (51,8%)
 • Kassalikviditeten uppgick till 181,4% (132%)

VD:s kommentar  

Bokslutskommunikén för 2018 års räkenskaper blir min första publika rapport som vd för Safe at Sea AB. Då jag tillträdde i februari 2019 så har jag till högst begränsad del varit delaktig i 2018 års verksamhet. Dock har jag med stor nyfikenhet följt utvecklingen och de aktiviteter man genomfört under ledning av tidigare vd, Kaj Lehtovaara. Fokus för mig och bolaget ligger nu på 2019; året då vi genom en väl genomtänkt strategi och smarta aktiviteter ska leverera ett positivt resultat. Vi har en stark organisation med kompetens och engagemang som genomsyrar hela bolagets process, från styrelsens strategiska arbete till överlämnandet av färdigproducerad båt.

Verksamhetsåret 2018 visade på en resultatförbättring om drygt 50 procent jämfört med tidigare år.

Ett resultat av ökad försäljning inom service & reparation, personlig utrustning och utbildning, i kombination med ytterligare effektiviseringar inom produktion. Vår marknad präglas fortfarande av upphandlingar som tenderar att ta lång tid och förskjuta affärer framåt i tiden. Att vi drabbas av långa ledtider är sedan tidigare en utmaning och en konsekvens av att kunderna ofta är myndigheter eller andra större organisationer.

Vi börjar se allt fler större förfrågningar och upphandlingar, vilket indikerar att de omfattande sälj- och marknadssatsningar som tynger resultatet också börjar ge effekt. Satsningarna på försäljning kommer att fortsätta med syftet att bygga en större och mer omfattande offertbank, där vi med en differentierad produktportfölj på ett ännu bättre sätt kommer att kunna möta kundernas önskemål vad gäller prestanda och pris, och stärka bolagets orderingång.

Styrelsen formulerade under hösten 2018 en tydlig tillväxtagenda, som brutits ner till en för bolaget mycket konkret handlingsplan. Arbetet med att genomföra aktiviteterna inleddes under kvartal fyra och har under 2019 intensifierats. Vi kommer under 2019 arbeta för att:

 • Etablera en effektiv produktionsapparat med högre beläggning och alternativa intäkter.
 • Utveckla och lansera en bredare produktportfölj med fler RUNNER-varianter.
 • Mer fokuserad försäljning genom att utveckla distributörsnätverket.
 • Bygga en stor och fortsatt växande offertstock.
 • Utveckling av ElecoRunner, en miljöanpassad räddningsfarkost med en helt elektrisk, tyst och avgasfri drivlina.

Jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för att leverera ett positivt resultat under 2019.

Henrik Hartman, vd

For more information please contact

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på AktieTorget.

Taggar:

Om oss

Safe at Sea are specialists in developing, manufacturing and customizing safety systems and personal equipment for SAR operations. Our flagship is the RescueRunner, originally developed by the Swedish Sea Rescue Society. The RescueRunner is the most efficient way to safely rescue a person in water.

Prenumerera