Delårsrapport för perioden jan-jun 2020

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2019. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Koncern - Delårsperioden (jan-JUNI) 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 853 tkr (3 904 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 191 tkr (-1 951 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,433 kr)
 • Soliditet 52,1% (60,4%)
 • Kassalikviditet 148,7% (64,7%)

Koncern - ANDRA kvartalet (APRIL-JUNI) 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 624 tkr (2 784 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 tkr (-418 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,000 kr (-0,093 kr)
 • Soliditet 52,1% (60,4%)
 • Kassalikviditet 148,7% (64,7%)

MODERBOLAG - Delårsperioden (jan-JUNI) 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 853 tkr (3 904 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 191 tkr (-1 950 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,433 kr)
 • Soliditet 52,2% (60,4%)
 • Kassalikviditet 147,5% (62,8%)

MODERBOLAG- andra kvartalet (APRIL-JUNI) 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 624 tkr (2 784 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 tkr (-417 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,000 kr (-0,093 kr)
 • Soliditet 52,2% (60,4%)
 • Kassalikviditet 147,5% (62,8%)
 

VD:s kommentarer

Vi kan för det andra kvartalet rapportera ett svagt positivt resultat om 4 tkr vilket generar ett ackumulerat halvårsresultat om 191 tkr. Att vi trots inverkan av Coronapandemins globala effekter lyckas prestera ett positivt resultat beror på att vi har anpassat vår verksamhet och inom perioden lyckats komma till avslut i ett antal viktiga affärer avseende båtförsäljning, reparationer och utbildning. Det är glädjande för oss att vi nu ser effekterna av tillväxtstrategins åtgärder i form av ett positivt ackumulerat resultat som indikerar att vi är på rätt väg.

Till följd av Coronapandemin har vi inte kommit vidare i de större volymaffärerna som vi i tidigare rapporter informerat om. Den något större volymordern om sju (7) SafeRunner-system till en finsk kund som inkom i maj var inte en av de större affärsprocesser som vi tvingas skjuta framåt, detta innebär att vi fortsatt har stora förhoppningar om att under hösten komma till avslut i en eller flera av de större affärerna. Flera länder har sedan mitten av juni börjat öppna upp men tester och demos har fortsatt försenats till följd av att Sverige och svenskar av andra länder har belagts med restriktioner i form av karantänkrav och inreseförbud. Av denna anledning så har även arbetet med att registrera ett italienskt dotterbolag för affärer och marknadsbearbetning av Medelhavsområdet anpassats.

ElEcoRunner-projektet är påverkat av Coronapandemin. Framförallt är det kritiska leveranser från Italien som har försenats. ElEcoRunner-projektet är för oss högt prioriterat då vi ser en mycket stor potential för denna typ av räddnings- och arbetsbåt med elektrisk drivlina. AVINOR-projektet påverkas likaså av pandemin i form av begränsningar avseende resor mellan Norge och Sverige. Reserestriktionerna innebär att utbildningar och tester på plats i Norge är skjutet på framtiden till dess att vi kan resa utan att riskera krav om att sitta i karantän. Både vi och kunden är fortsatt mycket optimistiska kring den lösning som vi utvecklat för räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser.

Avslutningsvis vill jag passa på att beskriva den positiva känsla som idag präglar arbetet. Framgång föder framgång, och det är självfallet så att effekten i form av ett stärkt resultat och avslut i viktiga affärer skänker ett stort mått av inspiration och ännu större engagemang hos alla oss som är verksamma i bolaget. Nu är vår förhoppning att Coronapandemins effekter ebbar ut och att vi med full kraft kan genomföra höstens viktiga projekt och affärer.

Med dessa ord vill jag passa på att önska er alla en fortsatt fin sommar, med förhoppningar om en intressant höst.

Henrik Hartman, CEO

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Dokument & länkar