Delårsrapport för perioden jan-mar 2022

Report this content

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2021. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Koncern - Delårsperioden (jan-MAR) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 862 tkr (2 964 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 432 tkr (2 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,075 kr (0,00 kr)
 • Soliditet 57,8% (52,9%)
 • Kassalikviditet 127,3% (93,6%)

Koncern - FÖRSTA kvartalet (JAN-MAR) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 862 tkr (2 964 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 432 tkr (2 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,075 kr (0,00 kr)
 • Soliditet 57,8% (52,9%)
 • Kassalikviditet 127,3% (93,6%)

MODERBOLAG - Delårsperioden (jan-MAR) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 862 tkr (2 964 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 432 tkr (2 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,075 kr (0,00 kr)
 • Soliditet 57,9% (53,7%)
 • Kassalikviditet 126,4% (92,2%)

MODERBOLAG- FÖRSTA kvartalet (JAN-MAR) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 862 tkr (2 964 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 432 tkr (2 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,075 kr (0,00 kr)
 • Soliditet 57,9% (53,7%)
 • Kassalikviditet 126,4% (92,2%)

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och där tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:s kommentar

Vi gick in i året med en stor orderstock, bolagets största någonsin. Men pga covidrelaterade leveransförseningar av komponenter från underleverantörer så har vi inte kunna leverera ut enligt plan. Coronapandemin har medfört att omvärlden till stor del har varit stängd för större kundaktiviteter såsom demodagar, mässor och större kundträffar.    Successivt har vi nu kunnat öka den utåtriktade aktiviteten där vi framåt i tiden har lagt en mycket aggressiv plan för kundaktiviteter både i Sverige, Frankrike, Island och Rumänien under Q2.  

Marknadsbilden är fortfarande svårtolkad för innevarande år där vi upplever en avvaktan från många kunder pga oro i spåren efter Ukraina kriget, men också pga höjda priser och långa ledtider som ett resultat av den långa pandemin.

För det första kvartalet kan vi konstatera att vi inte nådde våra mål och inte kunde leverera ut de båtar vi har i orderstock. Vi redovisar därför ett negativt resultat om -1 432 tkr (2 tkr)

Vi bedömer utsikterna för våra viktiga strategiska projekt som spännande. De påverkas i viss utsträckning och i olika grad av efterdyningarna av coronapandemin. ElEcoRunner-projektet närmar sig en färdig version och vi avser att marknadsintroducera under Q3. Vår ambition är tydlig; att ta en marknadsledande position på marknaden för elektriska och fossilfria drivlinor för små, lätta och flexibla båtsystem. Intresset för projektet är stort och vi ser en växande efterfrågan på en fossilfri plattform likt ElEcoRunner.

I AVINOR-projektets pilotstudiefas är testerna slutförda på ett positivt vis enligt förväntningarna.

Vi arbetar för ett SOLAS (Safety of Life at Sea) godkännande vilket skulle innebära tillgång till en ny marknad såsom passagerarfartyg, lastfartyg och oljeplattformar.

Vi har under kvartalet ingått ett samarbetsavtal med Sydafrikanska Sea Genesis PTY Ltd kring en ny båtmodell, Searanger. Avtalet innebär i korthet att Safe at Sea har ensamrätten till försäljningen i Europa. Båten är utvecklad av Sydafrikanska Räddningstjänsten och är speciellt framtagen för att bemästra svår sjö med stora vågor på grundare vatten. Våra aktiviteter i Tyskland är betydande och vår ambition är att teckna avtal med en ny distributör under Q2.

Vi har i dagarna kallat till årsstämma och i kallelsen föreslagit omval i styrelsen av samtliga ledamöter i styrelsen. Årsstämman är förlagd till den 2 juni och hålls på Safe at Seas kontor. I samband med stämman håller vi ett Aktieägarmöte med fördjupande information och möjlighet att provköra båtarna.

Våra produkter fortsätter att övertyga räddningstjänster runt om i världen och vi ser goda förutsättningar för att ytterligare öka försäljningsvolymerna och att etablera våra produkter på nya geografiska marknader.

Marianne Wittbom, CEO

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-29 07:45 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Marianne Wittbom                                

Telefon +46 (0)303-23 07 00
marianne.wittbom@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Dokument & länkar