Delårsrapport för perioden JANUARI-SEPT 2019  -  Q3

Report this content

Safe at Sea AB (publ)                                                                                                                                  

Org.nr 556713-7947                                                                                                                                      

KONCERN - Delårsperioden (JAN-SEPT) 2019  - Q 1-3                                                                      

·        Nettoomsättningen uppgick till 5 834 tkr (7 981 tkr)                                                            

·        Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 315 tkr (-1 787 tkr)                                  

·        Resultat per aktie uppgick till -0,737 kr (-0,558 kr)                                                                

·        Soliditet 28,74% (65,85%)                                                                                                                

·        Kassalikviditet 93,26% (134,94%)                                                                                                                                                                                                                                                   

KONCERN - tredje kvartalet (JULI-SEPT) 2019  -  Q3                                                                         

·        Nettoomsättningen uppgick till 1 930 tkr (2 114 tkr)                                                            

·        Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 365 tkr (-957 tkr)                                     

·        Resultat per aktie uppgick till -0,303 kr (-0,299 kr)                                                                

·        Soliditet 28,74% (65,85%)                                                                                                                

·        Kassalikviditet 93,26% (134,94%)                                                                                                  

MODERBOLAG - Delårsperioden (JAN-SEPT) 2019  - Q 1-3                                                            

·        Nettoomsättningen uppgick till 5 834 tkr (7 981 tkr)                                                            

·        Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 314 tkr (-1 751 tkr)                                  

·        Resultat per aktie uppgick till -0,737 kr (-0,547 kr)                                                                

·        Soliditet 27,32% (49,08%)                                                                                                                

·        Kassalikviditet 91,01% (134,94%)                                                                                                  

MODERBOLAG- tredje kvartalet (JULI-SEPT) 2019  -  Q3                                                                 

·        Nettoomsättningen uppgick till 1 930 tkr (2 114 tkr)                                                            

·        Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 361 tkr (-955 tkr)                                     

·        Resultat per aktie uppgick till -0,303 kr (-0,298 kr)                                                                

·        Soliditet 27,32% (49,08%)                                                                                                                

·        Kassalikviditet 91,01% (134,94%)           

VD:s kommentar

Årets ackumulerade resultat har föranlett en besvärlig situation och vi arbetar målinriktat för att hantera läget. Vi har bl.a. vidtagit åtgärder för att kraftigt reducera tidigare kostnadsbild och vi har lyckats minska bolagets burn rate med ca 20%. Vi är väl medvetna om årets nedåtgående trend och det är nu viktigare än någonsin att fokusera på att fortsätta att bygga vidare på orderstocken för 2020. Bolagets strategi ligger fast och trots att vi fortsatt väntar på avslut och order, så lyckas vi leverera i linje med tillväxtagendan. Bolaget redovisar för tredje kvartalet ett negativt ackumulerat resultat om -3 314 KKR (2018: -1 751 tkr).

Vi har fortsatt flera spännande aktiviteter igång som med pågående försäljningsarbete kan skapa en stigande orderingång under 2020. Efter en period av tester och utvärdering så är vi troligen nära ett beslut i en mer omfattande affär med en större europeisk kund, en affär som innefattar flertalet RescueRunners, utbildningar och utrustning. Vår förhoppning är att innan årsskiftet nå ett avslut i denna affär med ambition om att tidigt 2020 börja leverera. Vi har i perioden även förstärkt samarbetet med Swede Ship inom ramen för gällande samarbetsavtal. Samarbetet syftar till att mot ersättning och framtida försäljningsprovision, genom upparbetade partners och kontakter, öppna upp den italienska marknaden.

Vi har alldels nyligen avklarat en formell upphandlingsprocess avseende ett pilotprojekt med Norska AVINOR som vill utveckla den räddningsförmåga och beredskap som norska flygplatser (drygt 20 st) är skyldig att upprätthålla. Pilotprojektet är planerat att fortgå till andra kvartalet 2020, och i det fallet att pilotprojektet faller väl ut så är chanserna goda till försäljning av båtar, utrustning och utbildning.

Arbetet med att utveckla ElEcoRunner träder nu in i en mycket spännande fas. Efter det att ALMI beviljade innovationsbidrag så förs nu samtal med två stora organisationer om att tillsammans utveckla PoC (Proof of Concept). Såväl efterfrågan som köpintresse för ElEcoRunner-systemet har uttryckts genom LoS (Letter of Support) från både kunder och distributörer, vilket bygger en stark tilltro till denna nya produkt. Projektet skulle avsevärt förändra vårt sortiment och göra vårt erbjudande unikt. Vad vi känner till så finns det idag ingen motsvarande arbets- och räddningsbåt med elektrisk framdrift.

Vi har under året etablerat våra produkter på nya geografiska marknader och vi får indikationer om att produkterna har mottagits väl. Vi är övertygade om att ett större och mer kvalitativt distributörsnätverk är en av nycklarna till en ökad orderingång. De distributörer som vi knöt till oss under det första halvåret indikerar ett stort intresse för våra produkter och vår förhoppning är att under fjärde kvartalet kunna glädja med de första beställningarna från dessa nya marknader. Med hjälp av våra nya distributörer så är vår förhoppning att inte bara fortsätta öka vår kvalitativa offertstock, utan att i närtid komma till avslut.

Med nya och revolutionerande produkter som SafeRunner och ElEcoRunner, och med genombrott på flera nya marknader samt samarbeten med nya starkare distributörer, ser vi positivt på utvecklingen under 2020, trots rådande nuläge. 

Henrik Hartman, CEO                

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Dokument & länkar