Kallelse till årsstämma i Safe at Sea AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), 556713-7947, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 24 maj 2018, kl 16.00 i företagets lokaler på Importgatan 15F i Hisings Backa.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAFE AT SEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), 556713-7947, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 24 maj 2018 kl.16.00 i våra lokaler på Importgatan 15F, Hisings Backa. 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska 

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, och
  • anmäla sig till bolaget senast aktieboken fredagen den 18 maj 2018 skriftligen till Safe at Sea AB, Importgatan 15F, 422 46 Hisings Backa. Anmälan kan också göras per telefon 0303-23 07 00 eller per e-post invest@safeatsea.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 18 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.safeatsea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 203 437. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
         a)        om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
         b)        om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
         c)         om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
11. Övriga ärenden.
12. Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Punkt 7 b – Resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.


Punkt 8 och 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av revisor och styrelse
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Frejs Revisorer AB väljs till bolagets revisorer samt att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Förslag till styrelse och styrelsearvode kommer genom pressmeddelande att publiceras senast två veckor före årsstämman.

Punkt 10 – Bemyndigande om nyemission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 5 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmande om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. 

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vid behov ska kunna tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och fullständiga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Importgatan 15F i Hisings Backa och på bolagets webbplats www.safeatsea.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Hisings Backa 2018-04-26

Safe at Sea AB (publ)

STYRELSEN

For more information please contact

Kaj Lehtovaara,                                     

Telefon +46 (0)303-23 07 04
kaj@safeatsea.se


Safe at Sea AB manufactures and sells a unique rescue boat, the RescueRunner, the most efficient system in the world to bring people in distress out of the water. Safe at Sea AB also is the owner of Safe at Sea Management AB, a company that offers management solutions for the shipping and yachting industries. Safe at Sea AB is listed on AktieTorget. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar