Kontrollbalansräkning visar att kontrollstämma ej erfordras.

Report this content

Efter upprättande av kontrollbalansräkning som har granskats av bolagets revisor så kan styrelsen i Safe at Sea AB konstatera att det ej erfordras någon kontrollstämma.

Styrelsen i Safe at Sea AB offentliggjorde den 25 oktober 2019 att det förelåg en misstanke om att bolagets egna kapital understeg hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning av detta så initierade styrelsen processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för granskning av bolagets revisor. Styrelsen kan nu konstatera att den framtagna kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet överstiger halva aktiekapitalet, varpå kontrollstämma ej erfordras.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Dokument & länkar