• news.cision.com/
  • Safe at Sea/
  • Safe at Sea AB genomför riktad nyemission av 207 627 aktier till garanter i samband med företrädesemissionen

Safe at Sea AB genomför riktad nyemission av 207 627 aktier till garanter i samband med företrädesemissionen

Report this content

Safe at Sea AB (”Safe at Sea” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 31 augusti 2021 med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 30 september 2021 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,18 SEK per aktie och betalning har skett genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 30 september 2021, beslutat om Ersättningsemissionen, som ökar Bolagets aktiekapital med 41 525,40 SEK genom utgivande av 207 627 nya aktier. Emissionslikviden uppgår till 244 999,86 SEK.

Betalning i Ersättningsemissionen har skett genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 1,18 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden från och med den 7 oktober 2021 till och med den 21 oktober 2021.

Efter registrering av Ersättningsemissionen och med beaktande av aktierna i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till 3 841 215,80 SEK fördelat på 19 206 079 aktier. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 1,08 procent.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Safe at Sea i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar