Safe at Sea AB offentliggör emissionsmemorandum inför företrädesemission

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Safe at Sea AB (”Safe at Sea” eller ”Bolaget”) beslutade den 31 augusti 2021, med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 30 september 2021 om företrädesemission bestående av högst 9 499 226 units (”Units” respektive ”Företrädesemissionen”). Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 ägde aktier i Safe at Sea har med företräde rätt att teckna nya Units i Företrädesemissionen. I Företrädesemissionen ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Bolaget har upprättat ett emissionsmemorandum avseende Företrädesemissionen. Emissionsmemorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.safeatsea.se och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se. 

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 7 oktober 2021 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter var den 5 oktober 2021 och sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter var den 1 oktober 2021. Teckningsperioden löper från den 7 oktober 2021 till och med den 21 oktober 2021.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Safe at Sea i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar: