Safe at Sea AB offentliggör utfall i företrädesemission och tillförs cirka 10,4 MSEK

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 10,4 MSEK som offentliggjordes den 31 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”) i Safe at Sea AB (”Safe at Sea” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 139 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 21 oktober 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 89 procent med stöd av uniträtter, cirka 50 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 139 procent.

Tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

VD, Henrik Hartman kommenterar utfallet

"Med emissionslikviden har vi nu förutsättningar för att genomföra den agenda vi beskrivit i vårt investeringsmemorandum. Vi vill rikta ett stort tack till våra befintliga- och nya aktieägare för ert förtroende för den plan vi presenterat". 

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Safe at Sea att öka med 1 899 845,20 SEK, från 1 899 845,200 SEK till 3 799 690,40 SEK genom utgivande av 9 499 226 nya aktier, och antalet teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 9 499 226.

Garantier

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 28 oktober 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,18 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 743 547 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Safe at Sea i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar